Буряад уран зохёолшодой зохёохы зам, зохёолнууд тухай юрэнхы мэдээн

16-20-дохи даабаринууд соо үйлэдэгшэ нюурнуудаарнь зохёолнуудые зүб таагты