Буряад уран зохёолшодой зохёохы зам, зохёолнууд тухай юрэнхы мэдээн

46-50-дохи даабаринууд соо үйлэдэгшэ нюурнуудаарнь зохёолнуудые зүб таагты