Бадмацыренова Цырендолгор Бадмаевна
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай буряад хэлэ, уран зохёолой багша
Цыренова Соелма Солбоновна
Буряадай Гүрэнэй Ехэ һургуулиин Буряад уран зохёолой тэнхимэй ахалагша багша

«Дүрбэн бэрхэ» олимпиадын тест (ахамад ангиин һурагша ба оюутадта)Энэ hэдэб соо дасхал үгы байна