Сээжэ бэшэг бэшэһэн хугасаа0
Ниитэ сээжэ бэшэг137
Бэшэһэн сээжэ бэшэг0
Сээжэ бэшэгэй дундажа дүн0
Дасхал хэһэн хугасаа0 / 0
Ниитэ дасхал1191 / 884
Хэһэн дасхал0 / 0
Дасхалай дундажа дүн0 / 0
Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал0
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал хэһэн хугасаа0 c.
Ниитэ дасхал0
Дасхалынь хэгдэһэн һэдэбэй тоо0
Дундажа дүн0

Сээжэ бэшэг болон сээжэ бэшэгэй дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ сээжэ бэшэг / дасхалтай сээжэ бэшэг42 / 6
Дүүргэһэн сээжэ бэшэг / дүүргэһэн дасхалтай сээжэ бэшэг0 / 0
Сээжэ бэшэгэй / дасхалтай сээжэ бэшэгэй дундажа дүн0 / 0
Дасхал Ниитэ дасхал Сээжэ бэшэг / дасхал хэжэ узэһэн удаа Сээжэ бэшэг / дасхалай дундажа дүн

Амитан
Өөрыгөө шалга
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Зураг шэлэ
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Шубуун
Өөрыгөө шалга
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Зураг шэлэ
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Загаhан
Өөрыгөө шалга
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Зураг шэлэ
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Хорхой шумуул
Өөрыгөө шалга
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Зураг шэлэ
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Ургамал
Өөрыгөө шалга
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Зураг шэлэ
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Мориной зүһэ
Өөрыгөө шалга
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Зураг шэлэ
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:

Минии хубсаһан
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн:
Минии бэе
Ниитэ наадаһан саг:
Ниитэ наадан:0
Ниитэ наадаһан дундажа саг:0
Дундажа дүн: