Дагбаева Соелма Валерьевна,
Бэшүүрэй аймагай
Харланай дунда һургуули

Юумэнэй нэрэ
Буряад хэлээр тестнүүд, 6-дахи класс

I.

 • Доро үгтэһэн үгэнүүд ямар падежэй залгалтатайб?

  Харюу:а) нэрын; б) хамаанай; в) зүгэй; г) үйлын; д) зэбсэгэй; е) хамтын; ж) гаралай
  1. Хэшээлдэ
  2. шаргаар
  3. номһоо

 • Юумэнэй нэрын залгалтануудые тодорхойлогты.

  Харюу:а) зохилдолой; б) нюурта хамаадалай; в) өөртэ хамаадалай; г) олоной тоогой; д) нэгэнэй тоогой.
  1. багшын
  2. нютагаа
  3. ашамнай

 • Нюурта хамаадалай залгалтануудые харуулагты.

  Харюу: а) нэгэдэхи ганса нюурай; б) нэгэдэхи олон нюурай; в) гурбадахи нюурай.
  1. дэбтэрһээнь
  2. һуралсалайшни
  3. хүбүүнэймнай

 • Үгтэһэн үгэнүүд ямар падеждэ өөртэ хамаадалай залгалтатайб?

  Харюу:а) хамаанай; б) зүгэй; в) үйлын; г) зэбсэгэй; д) хамтын: е) гаралай.
  1. Һуудалаараа
  2. гэртээ
  3. багшаяа

 • Ямар хэлэлгын хубиһаа гараһан юумэнэй нэрэнүүд бэ?

  Харюу:а) юумэнэй нэрэһээ; б) глаголһоо; в) тэмдэгэй нэрэһээ; г) наречиһээ; д) түлөөнэй нэрэһээ.
  1. Эрхэтэ (в)
  2. таряашан (а)
  3. ойлгосо (б)

 • Эдэ үгэнүүд олоной тоодо ямар залгалта ябахаб?

  Харюу:а) –ууд; б) –нууд; в) д; г) нар; д) гууд.
  1. хонин
  2. эжы
  3. плащ

 • Доро үгтэһэн үгэнүүд хамаанай падеждэ ямар залгалта абахаб?

  Харюу:а) –гэй; б) иин; в) –н; г) –ай; д) ын; е) гай.
  1. наһан
  2. шэрээ
  3. түрии

 • Удаадахи суффикснуудай хүсөөр үйлэ тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүдые гаргагты.

  Харюу:а) са; б) –л; в) –аан; г) - лга; д) - лта; е) дал.
  1. бэшэ
  2. ойлго
  3. зай

 • Юумэнэй нэрэнүүдые сугтань, аминдань ба хоорондонь богони зурлаа табижа бэшэхэ дүримүүдые һанагты...

  Харюу:а) сугтань; б) аминдань; в) запятой табяад; г) богони г) зурлаатайгаар.
  1. фото? зураг
  2. видео? сюжет
  3. галуута? нуур

 • Нэмэлтэ болохо юумэнэй нэрэ тэмдэглэгты:

  а) Шубуудта туһалха;
  б) Агаараар дэгдэхэ;
  в) Үглөөдэр шалгаха.

 •  

  II.        Харюуень хүсэлдүүлэн бэшэгты.

  1. Юумэ тэмдэглэжэ, хэн? юун гэжэ асуудалда харюусадаг хэлэлгын хубиие … гэдэг.
  2. Хэлэлгэ соо хүндэ гү, али ямар нэгэ юумэндэ хандажа нэрлэһые … гэдэг.
  3. Юумэнэй нэрын падежээр хубилхые … гэдэг.
  4. Б, в, г, д, з, м, п, н, с, ф, ц, х хашалгануудаар һүүлтэһэн юумэнэй нэрэнүүд … залгалта абадаг.
  5. Хүниие тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүд … залгалта абадаг.
  6. Хэлэнэй узуурай н хашалганаар һүүлтэһэн юумэнэй нэрэнүүд … залгалта абадаг.
  7. Хэн? юун? гэжэ асуудалнуудта харюусадаг падежые … гэдэг.
  8. Хэндэ? юундэ гэжэ асуудалнуудта харюусадаг падежые … гэдэг.
  9. Мэдүүлэлнүүдые юумэнэй нэрэнүүдээр хүсэлдүүлэгты.
   Үглөөдэр … болохо.
   Багша … сэгнэнэ.
   Намар … үнгэрбэ.
  10. Косвенно падежнүүдэй асуудалда харюусадаг юрын гэшүүниие … гэдэг.

   

  III.
  1. Хоёр столбигой юумэнэй нэрэнүүдые тааруулагты:

   1. Багша

   а) хамтын

   2. үйлсөөр

   б) гаралай

   3. сэсэгтэй

   в) хамаанай

   4. нааданһаа

   г) зэбсэгэй

   5. хүхын

   д) үйлын

   6. һурагшада

   е) нэрын

   7. эжые

   ж) зүгэй

  2.  

  3.  

   1. Морин

   а) һурагша

   2. модон

   б) алха

   3. дархан

   в) эмээл

   4. һургуули

   г) набшаһан

  4.  

  5. Нюурта хамаадалай юумэнэй нэрэнүүдые нюуртайнь тааруулагты.

   1. Багшамни

   а) 1-дэхи ганса н

   2. дэбтэртнай

   б) 3-дахи нюур

   3. байдалынь

   в) 1-дэхи олон н

   4. һурагшамни

   г) 2-дохи олон н

   5. гэрнай

   д) 2-дохи ганса н

  6.  

  7. Үгтэһэн юумэнэй нэрэнүүдые олоной тоодо табяа һаа, ямар залгалта абахаб? Тааруулагты.

   1. Морин

   а) –нар;

   2. багша

   б) –ууд;

   3. врач

   в) –ууд;

   4. түсэб

   г) –д;

   5. ан

   д) –нууд.

  8.  

  9. Юумэнэй нэрэнүүдые хамаанай падеждэ табяа һаа, ямар залгалта абахаб? Тааруулагты.

   1. Дэн

   а) –иин;

   2. лагерь

   б) –гай;

   3. хабар

   в) –н;

   4. шугы

   г) –ай

  10.  

  11. Нэрын падеждэ байһан юумэнэй нэрые гурбадахи нюурта хамаадуулхада, ямар залгалтануудые абахаб? Тааруулагты.

   1. Морин

   а) –гынь;

   2. мүр

   б) –ынь;

   3. ан

   в) –нь;

   4. аха

   г) –иинь

  12.  

  13. Юумэнэй нэрэнүүд ямар өөртэ хамаадалай залгалтануудые абахаб? Тааруулагты.

   1. Гарһаа

   а) –гаа;

   2. мальгай

   б) –аа;

   3. мал

   в) –яа

   4. лагерь

   г) –н

  14.  

  15. Юумэнэй нэрэ юу тэмдэглэнэб гэжэ суффикснуудайнь хүсөөр илгаруулагты:

   1. Хазуур

   а) хүниие тэмдэглэһэн

   2. таряашан

   б) үйлэ тэмдэглэһэн

   3. эрьесэ

   в) багажа зэбсэг тэмдэглэһэн

  16.  

  17. Тусхайта юумэнэй нэрэнүүд юу тэмдэглэнэб? Тааруулагты.

   1. Долоон үбгэд

   а) хүнэй нэрэ, алдар, обог

   2. “Будамшуу”

   б) географическа нэрэнүүд

   3. Гомбо

   в) номуудай, газетэ журналнуудай

  18.  

  19. Юу тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүд олоной тоогой залгалта абадаггүйб? Тааруулагты.

   1. Һүн

   а) хэрбээ юумэнэй нэрын урда тоогой нэрэ байгаа һаа;

   2. залуушуул

   б) алибаа бодосонуудые;

   3. хоёр хүн

   в) нэгэ бүлын хүнүүдые;

   4. намдагтан

   г) бүлэг нюурнуудые тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүд

   

  IV.

  1. Падежнүүдые зүбөөр һубарюулан бэшэгты.

   1. Хамтын
   2. гаралай
   3. үйлын
   4. зэбсэгэй
   5. нэрын
   6. хамаанай
   7. зүгэй

  2. Нуюрта хамаадалай залгалтануудтай юумэнэй нэрэнүүдые зүбөөр хойно хойноһоонь бэшэгты.

   1. Ябадалынь
   2. эжымнай
   3. дэбтэршни
   4. нагасамни
   5. моритнай

  3. Өөртэ хамаадалай залгалтатайюумэнэй нэрэнүүдые тааруулагты.

   1. Гэрһээн
   2. шулуугаа
   3. ахынгаа
   4. жолоодоо
   5. гэртэеэ
   6. багшаараа

  4. Эдэ юумэнэй нэрэнүүдые (холбуулалнуудые) удхаарнь һубарюулан бэшэгты.

   1. Одхон хүбүүн
   2. үеэлэ аха
   3. ууган хүбүүн
   4. хаяала
   5. бүлэ аха
   6. дунда хүбүүн

  5. Адуун һүрэг тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүдые наһаарнь зүб болгогты.

   1. Морин
   2. дааган
   3. азарга¸ гүүн
   4. гунан
   5. шүдэлэн, һоёолон
   6. унаган
   7. хизаалан, үреэ

  6. Үхэр һүрэг наһаарнь һубарюулан бэшэгты.

   1. Дүнэн, дүнжэн
   2. тугал
   3. гунан, гунжан
   4. буруун
   5. үнеэн, буха
   6. сар

  7. Хонин һүрэг наһаарнь тааруулагты.

   1. Түлгэ
   2. һагли, хизаалан
   3. хурьган
   4. зуһаг, шүлгэ
   5. хуса, хонин
   6. эрье

  8. Тусхайта юумэнэй нэрэнүүдые хэмжээгээрнь тааруулан бэшэгты.

   1. Дээдэ Ангар
   2. Баргажан гол
   3. Сэлэнгэ
   4. Халюута гол

  9. Арбан хоёр һарануудые (юумэнэй нэрэнүүдые) һубарюулан бэшэгты.

   1. бар
   2. нохой
   3. бишэн
   4. луу
   5. хонин
   6. морин
   7. хулгана
   8. үхэр
   9. гахай
   10. тахяа
   11. туулай
   12. могой

  10. Тэмээн һүрэг наһаарнь һубарюулан бэшэгты.

   1. тором
   2. гунан
   3. атан
   4. ботогон
   5. тайлаг
   6. дүнэн
   7. буура