Жамьянова Цырен-Ханда Жамсуевна,
Яруунын аймагай
Эгэтын-Адагай дунда һургуули


ГАРШАГ

1.
АВТОРҺАА
2.
ФОНЕТИКЭ
3.
ТУСХАЙТА НЭРЭНҮҮД
4.
ЙОТИРОВАННА АЯЛГАНУУД
5.
АЯЛГАНУУДЫЕ БЭШЭХЭ ДҮРИМҮҮД
6.
ЭЭ–ЭЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ
7.
УЙ ҮЙ – Ы, ИИ –Ы ЗҮБ БЭШЭЛГЭ
8.
Э-И ЗҮБ БЭШЭХЭ ДҮРИМҮҮД
9.
АБТАҺАН ҮГЭНҮҮДЫЕ ЗҮБӨӨР БЭШЭ
10.
АБТАҺАН ҮГЭНҮҮДЫЕ БУРЯАДШАЛЖА БЭШЭХЭ ДҮРИМҮҮД
11.
ЛЕКСИКЭ
12.
ҮГЫН БҮРИДЭЛ
13.
СЛОЖНО ҮГЭНҮҮД +БЭШ. ЧАСТИЦАНУУД
14.
ҺАНА
15.
СИНТАКСИС
16.
МЭДҮҮЛЭЛЭЙ ГЭШҮҮД
17.
НЭГЭ ТҮРЭЛ ГЭШҮҮД
18.
ХАНДАЛГА
19.
ОБОРОТ
20.
СЭХЭ ХЭЛЭЛГЭ
21.
ҮГҮҮЛЭЛ
22.
ХЭЛЭЛГЫН СТИЛЬНҮҮД
23.
МОРФОЛОГИ (ХЭЛЭЛГЫН ХУБИНУУД)
24.
ЮУМЭНЭЙ НЭРЭ
25.
ТЭМДЭГЭЙ НЭРЭ
26.
ТООГОЙ НЭРЭ
27.
ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЭ
28.
НАРЕЧИ
29.
ГЛАГОЛ
30.
ГЛАГОЛОЙ БИИ БОЛОЛГО
31.
ДАХУУЛ ҮГЭНҮҮД
32.
СОЮЗ
33.
ЧАСТИЦА
34.
МЕЖДОМЕТИ
35.
СИНТАКСИС (Холбуулал)
36.
МЭДҮҮЛЭЛ
37.
МЭДҮҮЛЭЛЭЙ ГЭШҮҮД
38.
МЭДҮҮЛЭЛЭЙ ГЭШҮҮД БОЛОДОГГҮЙ ҮГЭНҮҮД
39.
СЛОЖНО МЭДҮҮЛЭЛ
40.
СЭХЭ БА ӨӨРШЭЛЭН ХЭЛЭЛГЭ