Аялгануудые зүб бэшэхэ дүримүүд


4-дэхи дүрим


Һүүлэй өө ээ аялгануудые зүб бэшэхын тула урда тээхи аялган хараха ёһотой:
- түргэн аялганууд байгаа һаань ӨӨ,
- удаан аялганууд байгаа һаань ЭЭ бэшэхэ.УРДАХИ ҺЭДЭБ ГАРШАГ УДААДАХИ ҺЭДЭБ