Эрдыниева Тамара Лубсандашиевна,
Хурамхаанай аймагай
Аргатын дунда һургуули

Хэлэлгын хубинууд
(шалгалтын тестнүүд, 6 класс)

1.

Зэбсэгэй падежэй залгалтануудые нэрлэхэ

1) -аар, -гаар

2) -ын, -иин

3) -һаа, -гһаа

2.

Баргажан

1) тусхай

2) юрын

3.

Сагаан

1) шанарта

2) харилсаата

4.

Модото

1) шанарта

2) харилсаата

5.

Гэр … хана

1) –эй

2) –ээ

6.

Мэдэрэл харуулдаг, абяа дууряадаг

1) частица

2) междомети

7.

Ябана

1) мүнөө

2) үнгэрһэн

8.

Табуулан

1) тоолоһон

2) суглуулһан

3) дугаарлаһан

9.

Урдуур

1) сагай

2) байрын

3) зэргын

10.

Зорёон

1) үйлын

2) хэмжээгэй

3) зорилгын

11.

Шубуушан

1) тусхайта

2) юрын

12.

-Гүй, -дүй, -шье, -б, -бү

1) частица

2) дахуул үгэ

13.

Юумэнэй үйлэ, шанар тодорхойлдог

1) түлөөнэй нэрэ

2) глагол

3) наречи

14.

Бусад, булта, хамаг, энэ, ши, бидэ

1) дахуул үгэнүүд

2) союзууд

3) түлөөнэй нэрэ

15.

Үгтэһэн үгэнүүдтэ мүнөө сагай

глаголнуудые бэшэгты

1) һурагша …

2) ном …

3) эжы …

16.

Үгтэһэн үгэнүүдтэ юумэнэй нэрэнүүдые нэмэжэ бэшэгты

1) минии …

2) шинии …

3) тэдэнэй …

17.

Үгтэһэн үгэнүүдтэ тэмдэгэй нэрэнүүдые нэмэжэ бэшэгты

1) … талмай

2) … үдэр

3) … һурагша

18.

Үгтэһэн үгэнүүдтэ тоогой нэрэнүүдые нэмэжэ бэшэгты

1) … үхэр

2) … хүдэлмэришэд

3) … курс

19.

Мэдүүлэл үргэлжэлүүлэгты

1. Үхибүүд һургуулиһаа ерээд …, …, … .

20.

Эдэ үгэнүүдтэ асуудалнуудые табигты

1) хонишон

2) һанана

3) ехээр

21.

Үгтэһэн үгэнүүдтэ суффикснуудые

залгажа, наречинүүдые гаргагты

1) шадаха

2) тула

3) һайн

22.

Эдэ юумэнэй нэрэнүүдтэ Х.п.

залгалтануудые нэмэгты

1) аха …

2) багша …

3) бэшэг …

23.

Үгтэһэн түлөөнэй нэрэнүүдтэ

Г.п. залгалтануудые нэмэжэ бэшэгты

1) бидэ …

2) тэдэ …

3) та …

24.

Үгтэһэн юумэнэй нэрэнүүдтэ нэгэдэхи олон нюурта хамаадалай залгалтануудые нэмэгты

1) түмэр…

2) хүдөө …

3) университет …

25.

1. Нэрлүүлэгшэ

а) косвенно асуудалнуудта харюусана

2. Хэлэгшэ

б) ямар? гэһэн асуудалнуудта харюусана

3. Нэмэлтэ

в) юу хэнэб? яанаб гэһэн асуудалнуудта харюусана

4. Элирхэйлэгшэ

г) хэн? юун? гэжэ асуудалнуудта харюусана

5. Ушарлагша

д) хэзээ? хаана? гэжэ асуудалнуудта харюусана

26.

1. Юумэнэй нэрэ

а) юумэнэй тоо тэмдэглэнэ

2. Тэмдэгэй нэрэ

б) юумэ тэмдэглэнэ

3. Глагол

в) юумэнэй шанар тэмдэглэнэ

4. Тоогой нэрэ

г) (юумэ) үйлэ тэмдэглэнэ

27.

1. Н.п.

а) хэнэй? юунэй?

2. Х.п.

б) хэндэ? юундэ?

3. З.п.

в) хэнһээ? юунһээ?

4. Ү.п.

г) хэн? юун?

5. Зб.п.

д) хэниие? юуе? юу?

6. Хм.п.

е) хэнээр? юугээр?

7. Г.п.

ж) хэнтэй? юунтэй? юутэй?

28.

1. Н.п.

а) эрбээхэйн

2. Х.п.

б) эрбээхэйдэ

3. З.п.

в) эрбээхэйһээ

4. Ү.п.

г) эрбээхэй

5. Зб.п.

д) эрбээхэйе

6. Хм.п.

е) эрбээхэйгээр

7. Г.п.

ж) эрбээхэйтэй

29.

1. I нюур

а) –шни

2. II нюур

б) –ынь (-гынь, -иинь, -нь)

3. III нюур

в) -мни

30.

1. Мүнөө сагай

а) – ха

2. Үнгэржэ байһан сагай

б) –на

3. Үнгэрһэн сагай

в) –аа

4. Ерээдүй сагай

г) –ба

31.

1. I нюур

а) байгыш

2. II нюур

б) ерэһэй

3. III нюур

в) ошоһуу

32.

1. Юумэнэй нэрэ

а) зурана

2. Тэмдэгэй нэрэ

б) тэрэ

3. Тоогой нэрэ

в) шара

4. Түлөөнэй нэрэ

г) зундаа

5. Глагол

д) арбадахи

6. Наречи

е) үхибүүн

33.

1. Тоолоһон

а) гурба мянга долоон

2. Дугаарлаһан

б) табан

3. Суглуулһан

в) табаад

4. Баглуулһан

г) табуулан

5. Бүридэмэл

д) табадахи