Ивахинова Янжима ЦыдендамбаевнаXХ зуун жэлэй 2-дохи хахадай буряад прозо, поэзи, драма, 10 класс, литературна диктант

Арадай аман зохёлой түлэбүүд.8 класс, литературна диктант

Буряад уран зохёолой геройнууд.Танигты хэнэй, ямар зохёолһооб, 10 класс, викторина

Д-Р. Батожабайн намтараар ба "Төөригдэһэн хуби заяан" романай удхаар, 11 класс, литературна викторина

Литературна теориһоо, 8 класс, литературна диктант

Литературна теориһоо, 9 класс, литературна викторина

Мэдэхэ ёһотой ойлгосонууд. 8 класс,викторина

Найруулга - зохёохы ажал

Һурагшадай найруулгада рецензи яажа бэшэхэб

Таагты: хэд бэ. Д.Р. Батажабай "Төөригдэһэн хуби заяан" романай геройнууд. Литературна викторина

Х. Намсараевай “Үүрэй толон”

Ц-Ж. Сампилов Холбоо хэлэлгэ хүгжөөлгэ

Ц. Шагжинай творчество «Будамшуу», 7 класс, литературна диктант

Ц-Ж. Жимбиев «Гал могой жэл», 11 класс, харюу шэлэгты

Эдэ геройнууд ямар зохёолһооб,10 класс, литературна викторина