Бадмаева Светлана Мункуевна, 
Батуева Баирма Ильинична,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
 
ТЕМЭ: 5-ДАХИ КЛАССАЙ ТЕСТНҮҮД
 
ТЕСТНҮҮДЭЙ БАЙГУУЛГА
(СТРУКТУРА)
5 класс
Тест бүхэн 15 даабаритай. Тестнүүдэй 1-һээ 13-дахи даабаринууд дүрбэн харюутай, тэдэнэй нэгэ харюуниинь зүб болоно.
14, 15 даабаринуудта һурагшад харюу өөһэдөө бэшэхэ.
15-дахи даабаринда хэлэлгэ хүгжөөлгөөр хабаатай даабари зохёогдоо.
 
Тестнүүдые хайшан гэжэ сэгнэхэб
Нэгэ даабарида 1 балл табигдаха.
Үхибүүдэй хэһэн ажал иигээд сэгнэхэ:
13 балл – «5» сэгнэлтэ табигдаха.
12 – 10 балл –  «4» сэгнэлтэ табигдаха.
9 – 7 балл –  «3» сэгнэлтэ табигдаха.
14, 15 – дахи даабаринууд аминдаа сэгнэгдэхэ.
Даабари зүбөөр дүүргэһэн байгаа һаань, «5» сэгнэлтэ табигдаха, нэгэ даабаринь зүб һаань – «4», буруу һаань,  сэгнэхэгүй.
 
 
1-дэхи тест
Темэнүүд: Үгын анхан һуурида тодо бэшэ түргэн аялгануудые ба үенүүдые зүб бэшэлгэ. Абтаһан үгэнүүд.

1. Ямар аялганууд алфавит соо ороноб?
а) түргэн     
б) дифтонг
в) удаан
 
2. Үгын эхин үедэ үү аялган байгаа һаань, саашань … бэшэдэг.
а) оо                    б) ээ
в) еэ                     г) үү
 
3. -Эй аялган үгын хаана бэшэгдэдэг бэ?
а) эхиндэ
б) һүүлдэ
в) дунда
г) алишье үедэ
 
4. Эмэ аялгантай үгэнүүдые оло:
а) хурьган
б) оёдол
в) өөрөө
г) минии
 
5. Эрьюулбэ гэжэ үгын зүб шүүлбэри оло:
а) 8 үз., 8 аб., 3 аял., 3 үе, 5 хаш.
б) 8 үз., 7 аб., 3 аял., 3үе, 4 хаш.
в) 8 үз., 6 аб., 3 аял., 4 үе, 4 хаш.
г) 7 үз., 7 аб., 3 аял., 3 үе, 3 хаш.
 
6. Булангир” гэжэ үгын хэдыдэхи хашалган үзэгынь зөөлэн бэ?   
а) нэгэдэхи
б) хоёрдохи
в) гурбадахи
г) дүрбэдэхи
 
7. Алиниинь аялганай тааралдал бэ?
а) эмэ, эрэ аялганууд нэгэ үгэ соо бэшэгдэдэг;
б) эмэ, эрэ аялганууд нэгэ үгэ соо бэшэгдэдэггүй;
в) эрэ, эмэ, эрсэ аялганууд нэгэ үгэ соо бэшэгдэдэг;
г) эрэ, эрсэ аялганууд нэгэ үгэ соо бэшэгдэдэггүй.
 
8. Ямар үгэ соо абяануудынь үзэгүүдhээ олон бэ?
а) ямаан
б) уляаhан
в) оёдол
г) аюул
 
9. Хэдыдэхи мүртэ ганса түрэл үгэнүүд бэ?
а) сабшана, сабшаха, сабшуур, сабшалан
б) уhан, уhаншуу, уhабхи, уhалха
в) хара, харуул, хараба, харахан
г) hурагша, hургуули, һурагшад, hургаал
 
10. Дүримүүдэй алиниинь бурууб?
а) Түрэл үгэнүүд – энэ нэгэ үндэhэтэ үгэнүүд;
б) Түрэл үгэнүүд нэгэ үгэhөө гараhан үгэнүүд;
в) Түрэл үгэнүүд удхаараа дүтэрхы үгэнүүд;
г) Түрэл үгэнүүд – энэ холбоо үгэнүүд.
 
11. Ямар мүртэ абтаһан үгэнүүдэй хойно -э аялган бэшэгдэхэб?
    а) фанер…, редиск…, ракет…
б) математик…, ручк…, фабрик…
в) бан…, упражнен…, пол…
г) форточк…, столов…, суббот…
 
12. Ородоор –я, -е, -ия, -ие, -ьеhүүлтэйгээр бэшэhэн үгэнүүдые бур
даар … hүүлтэйгээр бэшэдэг.
а) – я
б) – е
в) – э
г) – и
  13. Үгтэhэн схемэдэ таараха үгэ оло:            
а) борбилоохойнууд
б) ангууд
в) hураха
г) оёдолшон
 
14. Эдэ фразеологизмууд ямар удхатайб? Нэгэ үгөөр бэшэ:
а) Унаhан малгайгаа абангүй.
б) Тэжээhэн буруун тэргэ эбдэхэ.
в) Сай ууха зуура.
 
15. Оньhон үгэнүүдые бэшэгты:
а) Эрдэм бэлиг тухай.
б) Ажал тухай.
в) Эб найрамдал тухай.
 
Харюу:
1. а
2. б
3. б
4. в
5. б
6. г
7. б
8. в
9. б
10. г
11. а
12. г
13. а
14. а) сүлөөгүй   б) тоолхогүй  в) түргэн
 
2-дохи тест
Темэнүүд: Хэлэлгын хубинууд. Юумэнэй нэрын падеждэ хубилалга.
Дахуул үгэнүүд.

1. Үгын үндэhэндэ залгагдажа, шэнэ үгэнүүдые бии болгодог хубиие юун гэдэг бэ?
а) hуури                    б) залгалта
в) суффикс                г) үндэhэн
 
2. Али дүримынь зүб бэ? Һуури – энэ…
а) шэнэ үгэ бии болгодог үгын хуби;
б) үгын гол удха харуулдаг үгын хуби;
в) залгалтын хойно байдаг хэлэлгын хуби;
г) үндэhэн залгалта хоёр.
 
3. Анхан hууриин -б, -л, -м, -р хашалгануудай хойно тодо бэшэ түргэн аялганууд ямар мүртэнь точкын орондо бэшэгдэхэб?
    а) ам.hарта, даб.хар, ар.салан, түл.гэ
б) бор.гооhон, үб.гэн, ном.гон, мал.гай
в) ойм.hон, эл.hэн, даб.hан, нэр.hэн
г) дэл.хэй, ар.hан, дар.хан, хаб.hан
  
4. Алибаа юумэ тэмдэглэhэн хэлэлгын хубиие …
а) глагол гэдэг                              б) дахуул үгэ гэдэг
в) тэмдэгэй нэрэ гэдэг                 г) юумэнэй нэрэ гэдэг
 
5. Зохилдол гэжэ юун бэ?
а) падежнүүдэй асуудалнуудаар хубилха ёhо
б) суффиксын хүсөөр хубилха ёhо
в) тоодо хубилха ёhо
г) нюурта хамаадаха ёhо
 
6. Бур
д хэлэндэ юумэнэй нэрэ хэды падежтэйб?
а) 6                     б) 7              в) 5                 г) 8
 
7. Зэбсэгэй падеждэ байhан үгэнүүдые оло:
а) ангай, эрьеын, бэшэгэй, дэлхэйн
б) арадта, банкда, газарта, нүхэртэ
в) эжые, ашаае, hургуулиие, буянгые
г) гахайгаар, морёор, эрдэмээр, үгөөр
 
8. Хамаанай падеждэ зүб зохилдоhон үгэ оло:
а) эжынэй
б) дэбтэрэй
в) нохойной
г) Жаргалмаанай

9. Хаанань шухала гэшүүд зүбөөр харуулагданхайб?
Хүүгэд уhанай эрьедэ зүлгэ ногоон дээрэ наадана. 
а) зүлгэ ногоон
б) хүүгэд уhанай
в) хүүгэд наадана
г) зүлгэ ногоон дээрэ
 
10. Ямар үгэдэ 5 аб
н, 4 үзэг бэ?
а) эрье          б) соёл              в) илгаа            г) горьё
 
11. Шубуухайнууд гэhэн үгын бүридэлдэ адли бүридэлтэй  үгэ оло:
а) сагаахан
б) гулабхаанууд
в) нагасанар
г) моришод
 
12. Схемэдэ таараха юумэнэй нэрэ оло:                           
а) hайханиие
б) сэбэрлэнэ
в) галуудые
г) hурагшаар
 
13. Ямар мэдүүл соо юумэнэй нэрэнүүд үйлын падеждэ байнаб?
а) Ном – хүнэй нүхэр.
б) Багша манда hонин ном харуулаа.
в) Ном соо hонин рассказ хэблэгдэнхэй.
г) Батада шэнэ ном бии.
14. Оньhон үгэ зүбөөр үргэлжэлүүлэгты: 
Ажал хэхэ гэжэ хүн түрэдэг,
……………………
а) мориной hайниие аялан танидаг.
    б) ашаа шэрэхэ гэжэ унаа түрэдэг.
в) ажал хэжэ амаа тоhододог.
    г) арые дабажа хүлэг болодог.
  
15. Таабари таа:        
Гайхамшаг ехэ бэетэй,
Газарта тулама дэлhэтэй
а) морин
б) наран
в) уhан
г) модон
 
16. Үгтэhэн үгэнүүдэй али нэгыень хэрэглэн, таабари зохёо:  
 
Харюу:
1. в
2. б
3. в
4. г
5. а
6. б
7. г
8. б
9. в
10. б
11. б
12. в
13. б
14. Ашаа шэрэхэ гэжэ унаа түрэдэг
15. Наран
 
3-дахи тест
Темэнүүд: Глагол: глаголой нюур харуулалга, глаголой хойно частицануудые бэшэлгэ. Тэмдэгэй нэрэ. Тоогой нэрэ.

1. Ерээдүй сагай глаголнуудай асуудалнуудые оло:
а) юу хэнэ?
на?
б) юу хэбэ?
ба?
в) юу хээ?
гаа?
г) юу хэхэ?
ха?
  
2. Глаголой гурбадахи, дүрбэдэхи үедэ залгалта залгахада, -л, -р хашалганай хойно тодо бэшэ түргэн аялганууд …
а) бэшэгдэдэг
б) бэшэгдэдэггүй
в) зарим ушарта бэшэгдэдэг
г) зарим ушарта бэшэгдэдэггүй
   
3.  Ямар глагол үгтэhэн схемэдэ тааранаб?                        
а) малшад                           б) борохон
в) бэшэлсэбэ                      г) хүлеэгээ
 
4. Али мэдүүлэл соо мүнөө сагай глагол харуулнаб?
а) Елүүр дээрэ хоккей наадан хүхюутэй үнгэрөө.
    б) Сэсэгүүд дээгүүр эрбээхэйнүүд ниидэнэ.
в) Хабарай ерэхэдэ, дайда дэлхэймнай ногоорхо.
г) Баабгай бүхэ нойрһоо һэрибэ.
  
5. Мэдүүлэл соо глагол ямар гэшүүн болодог бэ?
а) хэлэгшэ                                                б) нэрлүүлэгшэ
в) юрын гэшүүн                                      г) ямаршье гэшүүн
 
6. -
, -еэ, -ёо ямар сагай залгалтанууд бэ?
а) ерээдүй сагай
б) мүнөө сагай
в) үнгэрһэн сагай
г) залгалта болодоггүй
 
7. Тэмдэгэй нэрэдэ таараха дүрим оло:
а) юумэнэй үйлэ байдал харуулһан хэлэлгын хубиие тэмдэгэй нэрэ гэдэг;
б) алибаа юумэ тэмдэглэһэн хэлэлгын хубиие тэмдэгэй нэрэ гэдэг;
в) юумэнэй олон үсөөниие ба дугаарлал тэмдэглэһэн хэлэлгын хубиие тэмдэгэй нэрэ гэдэг;
г) юумэнэй ба үйлын шанар тэмдэг харуулһан хэлэлгын хубиие тэмдэгэй нэрэ гэдэг.
 
8. Үйлын шанар тэмдэг харуулһан тэмдэгэй нэрэнүүд хэдыб?
Бүхөөр унтана, сэлмэг тэнгэри, түргөөр гүйлгэнэ, гоёор сэсэглэнэ, хатуу газар, бүмбэгөөр наадана, хүйтөөр үлеэнэ.
а) 3                          б) 4
в) 5                          г) 6
 
9. Шанар тэмдэг харуулһан синонимуудые оло:
а) хүхихэ – баярлаха
б) һонор – сэсэн
в) баяр – жаргал
г) харгы – зүргэ
 
10. Нэгэ бүридэлтэ тоогой нэрэ оло:
а) 2000                б) 300
в) 100                  г) 15
 
11. Гараһан һууритай үгэ оло:
а) шадамар
б) жабартай
в) номууд
г) гурбанһаа
 
12. Хэды тоогой нэрэнүүд дугаарлаһан, хэдынь тоолоһон болоноб?
Гурбадахи, дүрбэн зуун таби, зуун ерэдэхи, арбан нэгэдэхи, мянга, юһэдэхи.
    а) 5 дугаарлаһан, 1 тоолоһон
    б) 3 тоолоһон, 3 дугаарлаһан
в) 4 дугаарлаһан, 2 тоолоһон
г) 4 тоолоһон, 2 дугаарлаһан
 
13. Зүб шүүлбэри оло: ХОЁРТОЙХОН
а) 10 үз., 9 аб., 4 аял., 4 үе, 6 хаш.
б) 10 үз., 10 аб., 4 аял., 4 үе, 6 хаш.
в) 10 үз., 9 аб., 4 аял.. 4 үе, 5 хаш.
г) 10 үз., 10 аб., 4 аял, 4 үе, 5 хаш.
 
14. Тоогой нэрэтэй таабари бэшэ:
 
15. Манай эндэ ямар модон ургадаггүйб? Нэгэ модон тухай богони рассказ бэшэ.
а) сарса модон                         б) ул
һан
в) хуһан                                    г) нарһан
 
Харюу:
1. г
2. б
3. в
4. б
5. а
6. в
7. г
8. б
9. б
10. в
11. а
12. б
13. б
14.         
15. а
 
4-дэхи тест
Темэнүүд: Түлөөнэй нэрэ. Мэдүүлэлэй нэгэ түрэл гэшүүд.
Жэл соо үзэһэнөө дабталга.
 
1. Түлөөнэй нэрэ хадаа …
а) юумэнэй шанар тэмдэг харуулдаг
б) юумэнэй олон үсөөниие тэмдэглэдэг
в) юумэ тэмдэглэдэг
г) юумые нэрлэнгүй, тэрэнээ заажа хэлэhэн байдаг
 
2. Глаголой нэгэдэхи нюурай олоной тоогой частица харуула:
а) – бди                                б) – ш
в) – д                                    г) – б
 
3. Мэдүүлэл соо хаанань запятой байхаб?
Һургуулиин газаа үхибүүд 1 наадана 2 дуулалдана шангаар 4 энеэлдэнэ.
а) 1, 2                   б) 3, 4
в) 2, 3                   г) 2, 4
 
4. Шанга гэhэн үгэдэ антоним оло:
а) hула
б) бэхи
в) хүдэр
г) бүхэ
 
5. Энэ мэдүүлэл соо ямар хэлэлгын хуби үгыб?
Манай эндэ зунай халуун үдэрнүүд үзэгдэбэ.
а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) тоогой нэрэ
г) түлөөнэй нэрэ
 
6. Үлүү үгэ оло:
а) уйдхар
б) шуурган
в) гашуудал
г) аюул
 
7. Зүбөөр бэшэгдэhэн дүрим оло:
а) Суффикс – энэ хэлэлгын хуби.
б) Суффикс – мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй холбоо харуулдаг.
в) Суффикс – түрэл үгэнүүдэй адли хуби.
г) Суффикс – шэнэ үгэнүүдые бии болгодог үгын хуби.
 
8. Олоной тоогой залгалта абадаггүй үгэ оло:
а) сэсэг
б) гол
в) тоһон
г) хада
 
9. Фразеологизм оло:
а) һайн сэдьхэлтэй
б) халбагаа хахарха
в) ухаатай хүбүүн
г) түлеэ хюрөөдэхэ
 
10. Нэгэ түрэл үгэнүүдтэй мэдүүлэл оло:
а) Дулаан оронһоо элдэб шубууд ерэдэг.
б) Хабарай ерэһэндэ шубууд баяртай пишаганалдана.
в) Хуһан, ул
һан, бургааһан хадаа набшаһата модод гээшэ.
г) Алаг туун айлай газаагуур ниидэнэ.
 
11. Суффиксын хүсөөр бии болоһон үгэ оло:
а) харуулшан
б) аршаан
в) шоргоолзон
г) Хандатай
 
12. Ямар үгэдэ эй залгалта бэшэгдэхэб?
а) гэрт..   ерэбэ
б) үүдэн..   барюул
в) хэшээл.. эхилбэ
г) сэсэг.. уһалха
 
13. Падежэй залгалтатай түлөөнэй нэрэ оло:
а) бидэ
б) тантай
в) зарим
г) доогуур
 
14. Оньһон үгэ саашань үргэлжэлүүлэ:
Ябаһан хүн яһа зууха,
………..
 
16. Текст оршуула:
Ёж
В сентябре ёж готовит себе тёплое зимовье. В нору зверёк таскает сухие листочки и мох. Скоро заберётся ёж в своё логово до весны. Придёт зима. Накроет его нору глубоким снегом.
 
Харюу:
1. г
2. а
3. в
4. г
5. в
6. б
7. г
8. в
9. б
10. в
11. а
12. б
13. б
14. Хэбтэһэн хүн хээли алдаха.