Сундупова Туяна Цыренжаповна,
учитель высшей категории Усть-Киран
 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА

 
Цели: привитие любви к бурятскому языку, приобщение учащихся к духовной культуре, возрождению традиций и обычаев бурятского народа, способствование развитию нравственного воспитания детей.
Оформление: плакат с надписью «День бурятского языка», презентация, молоко в пиале, компьютер с мультимедийным проектором, CD диски «Бурятия», электронный учебник бурятского языка, караоке с бурятскими песнями, фонограмма «Алтаргана», «Арьяа баала» благовоние, хадаки пяти цветов, национальные костюмы, юрта (макет), 12 животных, светящийся бурхан, национальные блюда, пиалы, чай, скатерти, чайный сервиз, призы, магнитофон, шагайнууд.
 
Ход мероприятия:
I. Организационный момент: Звучит фонограмма «Арьяа Баала»,благоухает благовоние, появляется на слайде №1 название вечера.
II. Приветственное слово учителя:
Саһан шэнги сагаан һанаатай,
Сэсэг мэтэ сэбэр шарайтай,
сасалзажа байһан сагаан харгытай,
Сайн байна, сарюун айлшад!

III. Слово о хадаке:
Девушки    выходят    схадаками,    поочереднорассказывают:
· Хүхэ хадаг – мүнхэ тэнгэриин үнгэтэй, энхэ тайбанай хүсэлтэй. Синий хадак – цвет синего неба, чтобы в мире царила дружба.
· Улаан хадаг – гал гуламта бадарган дээшэлүүлхын хүсэтэй. Красный хадак – цвет огня, чтоб тепло и уют царили в доме.
· Шара хадагбүхы мууе зайсуулхын, бурхан шажанаа үргэхын хүсэлтэй. Желтый хадак – цвет солнца, богини Матери.
· Сагаан хадаг – эхын һүнэй үнгэтэй, буянтай, харгы һайн, арюун байха гэһэн хүсэлтэй. Белый хадак – цвет материнского молока, цвет чистоты души человека.
· Ногоон   хадаг – дэлгэрхын,   арьбажахын,   баяжахын хүсэлтэй.Зеленый хадак — цвет изобилия и богатства. Девушки с хадаками преподносят молоко гостям – двумя руками, поддерживая пиалу.
 
IV. Ведущий: Хүндэтэ манай айлшад! Буряад хэлэндээ зорюулһан найр наадаяа тандаа бэлэг болгон баринабди.
Поднимают хадаки и получается рисунок:
 
V. Цырен-Базар Бадмаев «Түрэл хэлэеэ...» читает наизусть ученик (появляется на презентации слайд №2).
Түрэлхи хэлэеэ мэдэнэгүй гэжэ
Түбһэн хүн намай зэмэлээ хадаа
Сэдьхэл зүрхэндэм эритээр хүрэжэ,
Сэнгүй муухайгаар доромжолхо даа.
Буряад хэлэн – Байгал далай (слайд №3),
Бурьялма эршэтэй аршаан бэлэй.
Амии наһанайм сэнтэй гэлэй,
Алтан дэлхэйдэ мандатугай!
 
VI. Исполнение песни «Намжаа үдэшэ»
Үгэнь ба хүгжэмэнь Д.Бальжинимаевай
Намарай һайхан һарануудай
Номин намжаа үдэшэ
Эгээл түрүүшын дуран
Эльгэ зүрхыем бадаруулаа!
 
 Дабталга:
Урдаһаа намай шэртээ
Урихан нюдөөр хаража,
Гараа һарбайн аалихан
Галта хүсэлөөр тэбэреэш...
 
Сэнхир хүхэ тэнгэри доро
Сэнгэжэл шамтаяа ябахадаа,
Сэдьхэлдэм бадарна нангин мүшэн
Сэбэр дуранайм шэдитэ хүсэн!
 
Дабталга:
 
VII. Чтение стихотворения Ц. Номтоева «Уян, баян...»
Бүхэ нойроор унтажа хэбтэхэдээ,
Буряад хэлээрээ зүүдэлэн хөөрэбэб.
Эльгэндэм шэнгэһэн эхым хэлэн
Эхилэн холбоно ха сэдьхэлэйм утаһа.
Олон нүхэдтэеэ ухаа буляалдаад,
Ород хэлээр ойлгуулхаа оролдоноб,
Оронойм хэлэн – хоёрдохи баялигни,
Олонтой иигэжэ жолоо залгадагши,
Эхын хэлэн энэрхы уян.
Ород хэлэн оншотой баян!
 
VIII. Эжынэртэ дуу баринабди. «Эжыдээ»
Үгэнь: С.Бадмаевагай, хүгж. Б Батодоржиевай
Энэ ехэ дэлхэй дээр
Эхын буян сэгнэшэгүйл,
Эхын дулаан нюдэнһөө
Дээрэ юумэн байхагүйл...
Дабталга:
Альган дээрэ тэнжэһэн
Сэдьхэлым арюудхаһан,
Сагаан һайхан һанаатай
Ори ганса эжымни...
 
Хүндэ хүшэр үедэ
Элдэб ушар үзөө бэлэйш,
Сагай бэрхэ байдалда
Сэхэл дабшан гэшхэлээт...
Дабталга:
 
Үри хүүгэдэй үргэжэ
Омог дорюун ажаһуунат,
Эжым һанаан үридөө гээд
Эгээл жарган ябанат!
Дабталга:
 
IX. Ведущий:
Арад зондоо
Буряад хэлэнэй һайндэртэ
Аза жаргал үреэел даа.
Сэлмэг энэ үдэртэ
Санзайн хангал үнэртэ
Согтой хүхюун басагад, хүбүүд, айлшад.
Сагай һайндэрэй наада үргэлжэлүүлэе.
Дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать Вас на нашем вечере, посвященном Дню бурятского языка. Он олицетворяет собой возрождение языка и культуры бурятского народа.
Мүнөөдэр хоёр команда: «Одон», «Сэсэг» мүрысөөндэ хабаадаха. Хабаадагшад һуурияаэзэлнэ.
Перед началом представлю состав жюри:
- Бадматарова А.Ю., учитель I категории,
- Дылгырова З.Д., библиотекарь,
- Цыдыпылов П.Г., учитель II категории.
 
Звучит бурятская напевная мелодия «Лимбэ». На фоне этой мелодии звучит: Хүндэтэ хабаадагшад, ногоон сайһаа хүртэгты! «А» үзэг эрдэмэй дээжэ, аяга сай эдеэнэй дээжэ. Буряад ёһо заншалаар бэе бэедээ һайниие хүсэел. Сагаан эдеэнэй дээжэһээ хүртэжэ, ногоон сайһаа заатагүй амсыт!
 
X. Мүрысөөнүүд

1-дэхи конкурс «Сай тухай оньһон ба хошоо үгэнүүдэй конкурс» (Конкурс знатоков пословиц и поговорок о чае).
По бурятскому обычаю гостю подают чай. И, конечно же, чтобы получить удовольствие от выпитой чашки чая, необходимо, чтобы настой был вкусным и содержал максимум полезных веществ. А это может дать только чай лучших сортов. Толк в чае люди поняли давно. Вот что записано в одном из старинных манускриптов (слайд №4): «Чай усиливает дух, смягчает сердце, удаляет усталость, пробуждает мысль и не дозволяет поселиться лености».
У каждого народа, пьющего чай, есть пословицы и поговорки. Объявляется первый конкурс (слайд №5). Слайд №6, как итог.
«В хорошей посуде и чай вкуснее» – японская. «Выпьешь чай – прибавятся силы» – китайская. «Не спеши пить чай – язык обожжешь» – турецкая. «Пей чай – удовольствие получай» – туркменская. «Самовар кипит – уходить не велит» – русская.
Наш замечательный поэт Д.З. Жалсараев написал стихотворение
«Песнь чая»
Называют кто старым, кто древним напитком меня,
Я же крепок и свеж становлюсь с каждой новой заваркой, -
Так старинная песня на струнах искусных звеня,
Открываются гранью. Досель небывалой и яркой.
Что ни день, людям я отдаю аромат свой и пыл,
У крестьян и ученых – у всех доброй пользуюсь славой.
Поговорку: «Откуда взять сил, коли чаю не пил!»
Сочинили в Сибири давно, а народ там не слабый.
После первого «Здравствуй!» и перед последним «Прощай!»
И почётного гостя, и путника, друга и брата
Чаем щедро поят. «Дому друг – тот, кто выпил в нем чай», -
Утверждает пословица гостеприимство бурята.
 
2-дохи конкурс «Үреэлнүүдэй» (Благопожеланий).
Есть у бурят удивительный обычай – произносить благопожелания. Благопожелание – это глубокая философия, высокое искусство, это душа народа. Они передаются из поколения в поколение и имеются у бурят на все случаи жизни: к рождению ребенка, к свадьбе, к праздникам.
Кто знает много пожеланий?
 
3-дахи конкурс «Шагай наадан» игра в бабки.
Игры бурят были достаточно разнообразны: шахматы (шатар), домино, пестрая черепаха (алаг мэлхэй), загонять оленя (буга табиха), стрелять бабками (шагай харбаха).Вначале XX века буряты знали несколько десятков игр в бабки (шагай). Исследователи усматривают в них взаимосвязь с магией плодородия в скотоводческом хозяйстве.
 
Объявляется конкурс – игра «Шагай наадан»: приглашаем по одному участнику с каждой команды. Игроки кладут на стол условное количество «бабок». Первый игрок подбрасывает одну бабку, сразу же той рукой берет бабки из кучи и ловит подброшенную вверх. Бабки, которые он успел схватить из общей кучи, откладывают в сторону.
 
4-дэхи конкурс «Золголго» (этикет приветствия).
Буряты отдавая дань уважения именитым землякам, бережно хранят обычаи своих предков: они поют песни, радушно встречают гостей. У них есть хороший обычай «Сайн байнуу!» при встрече скажут. Это значит – у вас спросили: Хорошо ли вы живете? «Баяртай!» – вам скажут прощаясь. Этозначит, счастье при вас останется. Как мудры были наши предки.
Покажите наглядно «Новогодний этикет приветствия» и ответьте чем отличается от обычного? (Золголго).
«Встречать» – выражает идею преемственности поколений: младший протягивал руки ладонями вверх, выражая готовность воспринять от старшего его знания, опыт, мастерство, а старший на протянутые к нему руки возлагал свои, ладонями вниз. Этот жест означает также и то, что младший по возрасту – всегда опора и поддержка старшего. «Золголго» сопровождался приветствием «Мэндэ амар!» (Будьте здоровы).
Вероятно, здоровье изначально определяло в жизни человека, как самое важное, ибо у всех народов приветствие заключает в себе пожелание здоровья и покоя, в этом жесте и уважение, и общение в случае необходимости помощи и поддержки, а когда это сопровождалось лёгким соприкосновением щек, то это также выражало родственную или товарищескую дружбу.
 
5-дахи конкурс – Знатоки слова. Ответьте на вопросы на бурятском языке:
1. Переносное жилище кочевых народов? (Юрта – һэеы гэр).
2. Обряд очищения огнем у бурят? (Дүгжүүбэ).
3. Изделие, изготовляемое бурятами из шерсти? (Войлок – шэрдэг).
4. Популярное и любимое блюдо бурят (Позы – буза).
5. Назовите 5 видов животных, пять драгоценностей. (Хонин, ямаан, үхэр, морин, тэмээн).
6. Хозяин прошлого года? (Гахай).
7. Родина чая? (Китай – Хитад).
8. Что первым бросают в заварник, прежде чем заварить чай? (Взгляд – хараса).

XI. Ведущий:
Жюри подводит итоги. Слово предоставляется учащимся, чтение стихотворений наизусть и исполнение гимна района.

1. «Буряад орон» Д.Жалсараев
Нарата үндэр дайдатай,
Нарһата үдхэн тайгатай,
Мүльһэтэ үндэр Саяантай,
Мүнгэтэмэ гүн Байгалтай,
Түүхэ домогоороо баян
Түрэл Буряад оромнай.
Далан бэрхэшээл дабаһан
Дайнай ажалай баатарнуудтай,
Хонин нэгэдэхи зуун жэлэй
Хуби зааха здиршүүлтэй,
Түрүү замаараа дабшаһан
Түрэл Буряад оромнай.

2. «Буряад орон» Д.Ц. Дамбаев
Замби дэлхэй дээр
Эрхын шэнээн бэетэй аад,
Эршэтэ хонгёо дуутайлши,
Элдин тоонто мини үлгы-Буряад орон!
Эрхын барга сагта
Хуби заяаншни
Эрлиг дайсадай
Бүлинтэ улаан шуһан coo,
Эритэ хирээгэй хаагалаан соо
    Бүдэржэ,
Хангир түмэр гэнжээр
Хүлюулээтэй,
Ёоложо байһан салгидажа,
Урин жэнхэни хэлэнэйшни
Ургы ногоон соо хүльбэрнэл,
Хүлэг моридойш табаряан соо
Хонхо болоод жэнгирнэл,
Хун шубуун бэеые
Галта солбон хатар соогоо
Угалзатуулан мэшэеэдэг
Басаган гоохонойш абяан соо
Ёохорложо ханхинанал,
Саһан дуулгата Саяан дээгүүр
Сагаан хүбэн үүлэн болоод,
Гэрэл туяа дамжанал.

3. «Түрэл буряад хэлэмни» Э.Ч. Дугаров
Тоонто талынгаа энгэрһээ
Түүһэн баглаа сэсэгтэмнил,
Түмэн үнгөөр һолонготонол
Түрэл буряад хэлэмни.
Уулын халуун эльгэнһээ
Умдаа хуряадаг булагтамнил,
Тунгалаг элбэгээр бурьянал
Түрэл буряад хэлэмни.
Хүбшэ тайгым аглагһаа
Хуша, жодоогой хангалдал
Хүсэл сэдьхэлым дүүргэнэл
Түрэл буряад хэлэмни.

4. «Хяагтын аймаг» Үгэнь Г.Чимитовэй
Хүгжэмэнь А.Андреевэй
Аранжан арьяа бааламнай адистай хада
Алдарта Хүгтэй хаан ууламнай.
Абаран манаа хамгаалнал ашаяа үршөөн
Арад олон зоноо жаргуулнал даа.
Дабталга:
Аялга дуугаар ходол магтууланхай
Аажамхан тэнюун тала нугануудтай.
Аажалша түрүүхэн зонтой
Хяагтымнай аймаг
Хэтын үндэр һайн байдалтай байһай.
Хилганта, Үлзы, Алтайда, Ехэ Нугата,
Хүдэрэ Сомон, Баян-Булаг.
Шарагол, Энхэ-Талада сэдьхэлээр арюун
Сэхэ сэбэр хүнүүд эбтэйлди даа.
Дабталга:
Аялга дуугаар ходол магтууланхай
Аажамхан тэнюун тала нугануудтай.
Аажалша түрүүхэн зонтой
Хяагтымнай аймаг
Хэтын үндэр һайн байдалтай байһай.
Ашабагад, сонгоол угнай анханай суутай,
Чингисэй монгол угсаатанай
Шэдитэ угай холбобол баатарлиг хүбүүд
Бэреэдүүднай хэзээш омог дорюун.
Дабталга:
Аялга дуугаар ходол магтууланхай
Аажамхан тэнюун тала нугануудтай.
Аажалша түрүүхэн зонтой
Хяагтымнай аймаг
Хэтын үндэр һайн байдалтай байһай.

XII.   Ведущий:
Слово предоставляется жюри.
Жюри: Победила команда «Сэсэг».
Награждение команд, участников за исполнение песен.

XIII. Тобшолол. Багша.
Буряадхан оромнай уужамхан даа,
Буусаараад илгаржа яахамнайб даа,
Бууралхан аба эжын үлгы coo
Бултадаа жарган һууял.
Хун шубуун гарбалтай,
Хуһан модон сэргэтэй,
Буряад зонойнгоо зүгһөө
Буян хэшэгтэй, аза талаантай,
Элүүр энхэ, ута наһа наһалжа,
Удаан жаргал эдлэжэ ябаял даа!

Хэрэглэгдэһэн номууд
1. Начальная школа. № 1, 2006 г., № 2, 2004 г.
2. Педсовет. № 6, 2004 г.
3. Педсовет. № 10, 2007 г.
4. Педсовет. № 9, 2004 г.
5. Педсовет. № 10, 2004 г.
6. Электронный учебник «Буряад хэлэн».