2. АЯЛГАНУУД

2.1. АЯЛГАНУУД ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Үгүүлхэдэ аман соогуур агаарай һаадгүйгөөр гарадаг абяае аялган абяан гэдэг. Аялган абяанууд гансал дуунай хабаадалгатайгаар бии болодог, үгүүлхэдэ шууяагүй байдаг.