6. ТООГОЙ НЭРЫН ХАМААДАЛ

Тоогой нэрэнүүд нэрэ хэлэлгын хубинуудта адляар нюурта болон өөртэ хамаадалай залгалтануудые абадаг. Тэрэ залгалтануудые бэшэхэ дүримүүдынь юумэнэй нэрынхитэй адли юм.


1. Нэгэдэхи нюурта хамаадалай жэшээ

а) Нэгэдэхи ганса нюур

Н.

табамни(м)

табадахимни(м)

Х.

табанаймни(м)

табадахиимни(м)

З.

табандамни(м)

табадахидамни(м)

Ү.

табыемни(м)

табадахииемни(м)

Зб.

табаарни

табадахяарни

Хм.

табатаймни(м)

табадахитаймни(м)

Г.

табанһаамни(м)

табадахиһаамни(м)

 

б) Нэгэдэхи олон нюур

Н.

табамнай

табадахимнай

Х.

табанаймнай

табадахиимнай

З.

табандамнай

табадахидамнай

Ү.

табыемнай

табадахииемнай

Зб.

табаарнай

табадахяарнай

Хм.

табантаймнай

табадахитаймнай

Г.

табанһаамнай

табадахиһаамнай

 

2. Хоёрдохи нюурта хамаадалай жэшээ

а) Хоёрдохи ганса нюур

Н.

табаншни(ш)

табадахишни(ш)

Х.

табанайшни(ш)

табадахииншни(ш)

З.

табандашни(ш)

табадахидашни(ш)

Ү.

табыешни(ш)

табадахииешни(ш)

Зб.

табааршни(ш)

табадахяаршни(ш)

Хм.

табантайшни(ш)

табадахитайшни(ш)

Г.

табанһаашни(ш)

табадахиһаашни(ш)

 

б) Хоёрдохи олон нюур

Н.

табантнай

табадахитнай

Х.

табанайтнай

табадахиинтнай

З.

табандатнай

табадахидатнай

Ү.

табыетнай

табадахииетнай

Зб.

табаартнай

табадахяартнай

Хм.

табантайтнай

табадахитайтнай

Г.

табанһаатнай

табадахиһаатнай

 

3. Гурбадахи нюурта хамаадалай жэшээ

Н.

табаниинь

табадахинь

табаадынь

Х.

табанайнь

табадахиинь

табаадайнь

З.

табандань

табадахидань

табаадтань

Ү.

табыень

табадахииень

табаадыень

Зб.

табаарнь

табадахяарнь

табаадаарнь

Хм.

табантайнь

табадахитайнь

табаадтайнь

Г.

табанһаань

табадахиһаань

табаадһаань

 

4. Өөртэ хамааадалай жэшээ

Н.

табан

табадахи

табаад

Х.

табанайнгаа

табадахиингаа

табаадайнгаа

З.

табандаа

табахидаа

табаадтаа

Ү.

табаяа(аа)

табадахияа

табаадаа

Зб.

табаараа

табадахяараа

табаадаараа

Хм.

табантайгаа(яа)

табадахитайгаа(яа)

табаадтайгаа(яа)

Г.

табанһаан

табадахиһаан

табаадһаан

Дасхал 1

Эдэ тоогой нэрэнүүд ямар хамаадалтайб?


1) долоомни, долоодохидомни, долоомнай, долоодохимнай, долооншни, долоодохишни, долоонтнай, долоодохитнай, долоониинь, долоодохинь
а) өөртэ хамаадал б) нюурта хамаадал
2) хоёройнгоо, хоёртоо, хоёроо, хоёроороо, хоёртойгоо, хоёрһоон, хоёрдохиингоо, хоёрдохидоо, хоёрдохиёо, хоёрдохитойгоо, хоёрдохиһоон
а) өөртэ хамаадал б) нюурта хамаадал


Дасхал 1

Жаран гэһэн үгэ 1-дэхи ганса нюурта хамаадуулаад, зохилдуулагты.


Харюу
Н.п.
Х.п.
З.п.
Ү.п.
Зб.п.
Хм.п.
Г.п.