4.7 ТООГОЙ НЭРЫН ХЭРЭГЛЭЛГЭ

Тоогой нэрэнүүд мэдүүлэлэй ямаршье гэшүүн боложо шададаг. Жэшээнь: 1974 ондо «Байгал-Амарай харгы бариха тухай» тогтоол гаража, манай үеын ехэ барилга эхилһэн байна. Тус тогтоолой ёһоор 3145 километр утатай энэ түмэр зам дээрэ 3200 түхеэрэлгэ, тэдэнэй тоодо томо гэгшын 142 хүүргэ баригдаха ёһотой байгаа юм. Зургаан километр утатай Байгалай, арбан зургаан километр утатай Хойто-Муяын тоннельнүүд манай республикын газар дээрэ баригдана. Газарай ажалай хүдэлмэри гурбан зуун миллион кубометр шорой шулуун малтагдана, обоологдоно, жэгдэлэгдэнэ (Г. Дашабылов). Эдэ мэдүүлэлнүүд соо тоогой нэрээр гаргагдаһан ушарлагшанууд хэрэглэгдэнэ.