7. ТООГОЙ НЭРЫН ХЭРЭГЛЭЛГЭ

Тоогой нэрэнүүд мэдүүлэлэй ямаршье гэшүүн боложо шададаг. Жэшээнь: 1974 ондо «Байгал-Амарай харгы бариха тухай» тогтоол гаража, манай үеын ехэ барилга эхилһэн байна. Тус тогтоолой ёһоор 3145 километр утатай энэ түмэр зам дээрэ 3200 түхеэрэлгэ, тэдэнэй тоодо томо гэгшын 142 хүүргэ баригдаха ёһотой байгаа юм. Зургаан километр утатай Байгалай, арбан зургаан километр утатай Хойто-Муяын тоннельнүүд манай республикын газар дээрэ баригдана. Газарай ажалай хүдэлмэри гурбан зуун миллион кубометр шорой шулуун малтагдана, обоологдоно, жэгдэлэгдэнэ (Г. Дашабылов). Эдэ мэдүүлэлнүүд соо тоогой нэрээр гаргагдаһан ушарлагшанууд хэрэглэгдэнэ.

Дасхал 1

Тоогой нэрээр гараһан нэмэлтэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты.

а) Эсэгэнь дүрбэн хүбүүдтээ нэгэ нэгэ алима бэлэглээд, табадахииень эхэдэнь үгэбэ.
б) Урдаһаа дүрбэн хүн ерэбэ: хоёрынь дахатай, хоёрынь дахагүй.
в) Должод бидэ хоёроо хүлисэжэ, эхэ эсэгын ёһоор таалагты.
г) Тэдэнэр гурбууландаа дэбтэр абаба.


Дасхал 1

Тоогой нэрээр гараһан нэрлүүлэгшэтэй мэдүүлэл заагты.

а) Ж.Тумуновай түрүүшын роман 1949 ондо хэблэгдэһэн юм.
б) Табадахинь манай эндэхи хүн байгаа.
в) Хоёр тохойн шэнээн гүнзэгы уһатай нуур.
г) Минии дүү хүбүүн дээдэ һургуулиин дүрбэдэхи шатын оюутан юм.