4.8 ТООГОЙ НЭРЫН МОРФОЛОГИЧЕСКА ШҮҮЛБЭРИ

1.Тоогой нэрэ

 

2. а) юрын; б) бүридэмэл

 

3. Илгарал:

а) тоолоһон

б) дугаарлаһан

в) баглуулһан

г) суглуулһан

д) бутархай

е) нэрлэһэн

 

4. Зохилдол:

а) Н.п.

б) Х.п.

в) З.п.

г) Ү.п.

д) Зб.п.

е) Хм.п.

ж) Г.п.

 

5. Хамаадал:

а) өөртэ

б) нюурта

в) хамаадал үгы

 

6. Мэдүүлэлэй гэшүүн:

а) нэрлүүлэгшэ

б) хэлэгшэ

в) элирхэйлэгшэ

г) нэмэлтэ

д) ушарлагша