8. ТООГОЙ НЭРЫН МОРФОЛОГИЧЕСКА ШҮҮЛБЭРИ

1.Тоогой нэрэ

 

2. а) юрын; б) бүридэмэл

 

3. Илгарал:

а) тоолоһон

б) дугаарлаһан

в) баглуулһан

г) суглуулһан

д) бутархай

е) нэрлэһэн

 

4. Зохилдол:

а) Н.п.

б) Х.п.

в) З.п.

г) Ү.п.

д) Зб.п.

е) Хм.п.

ж) Г.п.

 

5. Хамаадал:

а) өөртэ

б) нюурта

в) хамаадал үгы

 

6. Мэдүүлэлэй гэшүүн:

а) нэрлүүлэгшэ

б) хэлэгшэ

в) элирхэйлэгшэ

г) нэмэлтэ

д) ушарлагша

Дасхал 1

Илгагдаһан тоогой нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

1916[1] ондо Дээдэ-Үдэ соо бүхыдөө арбан найман[2] һуралсалай газар, тэрэ тоодо гурбан[3] дунда, арбан табан[4] эхин һургуулинууд байһан юм.
Тоогой нэрэ#1:
б)&юрын:
бүридэмэл#1:
в) Илгарал&тоолоһон:
дугаарлаһан:
баглуулһан:
суглуулһан:
бутархай:
нэрлэһэн#1:
г) Зохилдол&Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.#1:
д) Хамаадал&өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы#1:
е) Мэдүүлэлэй гэшүүн&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша:

12

Дасхал 1

Мэдүүлэл соо илгагдаһан тэмдэгэй нэрэнүүдэй шүүлбэри хэгты.

Мянга юһэн зуун арбан долоон[1] оной һүүлээр буряадуудай хоёр[2] автономито областьнууд нэгэдэһэн байгаа. Арбан зургаадахи[3] Сурхарбаан боложо, хорёод[4] залуушуулһаа бүридэһэн хатарай бүлгэм наада харуулаа. Мори урилдаанда олон[5] хүн хабаадажа, арбан табанай[6] гурбаниинь[7] шагналда хүртөөд, гурбуулан[8] ехэ баярлаба. Тэрэ гурбанаймнай[9] нэгэндэнь[10] мориной соло дуулаа һэн.
Тоогой нэрэ#1:
б)&юрын:
бүридэмэл#1:
в) Илгарал&тоолоһон:
дугаарлаһан:
баглуулһан:
суглуулһан:
бутархай:
нэрлэһэн#1:
г) Зохилдол&Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.#1:
д) Хамаадал&өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы#1:
е) Мэдүүлэлэй гэшүүн&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: