4.9 ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

Хүндэтэ һурагша!

Шалгалтын асуудалай харюуень бэлдэхэдээ, тус номой энэ һэдэбтэ үгтэһэн онол болон хүсэнэгүүдые хаража, мэдэсэеэ шалгагты.

  1. Ямар хэлэлгын хубиие тоогой нэрэ гэдэг бэ?
  2. Тоогой нэрэнүүд бүридэлөөрөө ямар илгаатайб?
  3. Ямар ушарта тоогой нэрэнүүд һүүлэйнгээ н хашалган гээдэг бэ?
  4. Тоогой нэрэнүүд ямар хэлэлгын хубитай адляар зохилдодог бэ?
  5. Тоогой нэрэнүүд яажа хамаададаг бэ?
  6. Тоогой нэрэнүүд нэгэнэй болон олоной тоодо табигдадаг гү?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна