ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЭ

1. ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Юумэнэй, тэмдэгэй, тоогой нэрэнүүдэй орондо хэрэглэгдэдэг тусхай бүлэг үгэнүүдые түлөөнэй нэрэнүүд гэнэ.

Жэшээнь: Үхибүүд хэшээлэй забһарта газаашаа гүйлдэжэ гараба. Тэдэнэр хоёр анги боложо бүмбэгөөр наадаха гэбэ. Бата улаан карандаштай, тиимэ карандаш намдашье бии юм. Галсан үдэшэ болотор далан бухал шэрэбэ. Бидэ мүн тэды бухал шэрэхэ гэжэ оролдообди. Эндэ үхибүүд, улаан, бухал гэһэн нэрэ үгэнүүдые хэдэн дахин дабтажа хэлэхын орондо тэдэнэр, тиимэ, тэды гэһэн түлөөнэй нэрэнүүдые хэрэглэнэ.

Дасхал 1

Ямар мэдүүлэлнүүд соо түлөөнэй нэрэ байнаб?

а) Энэ тоншуул гээшэмнай ой модо хорхой шумуулһаа үргэлжэ сэбэрлэжэ байдаг.
б) Эдэ бүгэдэ һайхан сэсэгүүдэй нэгыеньшье таһалаагүйб.
в) Амитан бүхэн амидарха, үл хоол залгаха өөр өөрын лэ арга шадабаритай.
г) Манай нютаг мүнсэгэр хундан гүбээнүүдтэй, талалиг уудам газартай юм.
д) Минии дүү хүбүүн лимбэ дээрэ наадажа, сэдьхэл хүдэлгэмэ аялга зэдэлүүлдэг юм.


Дасхал 1

Мэдүүлэлнүүд сооһоо түлөөнэй нэрэнүүдые олоод, ямар үгэнүүдэй түлөө хэрэглэгдэһыень тайлбарилагты.


1) Тэдэнэр орон нютагайнгаа баялиг шэнжэлхээ мордобо.
а) Ахайтамни шэнэ гэр барижа оробо. б) Булжамуур шубуун айхабтар гоёор жэргэнэ. в) Үхибүүд аян замда мордобо.
2) Эдэнэрни шэнэ гэр барижа оробо.
а) Ахайтамни шэнэ гэр барижа оробо. б) Булжамуур шубуун айхабтар гоёор жэргэнэ. в) Үхибүүд аян замда мордобо.
3) Тэрэ шубуун айхабтар гоёор жэргэнэ.
а) Ахайтамни шэнэ гэр барижа оробо. б) Булжамуур шубуун айхабтар гоёор жэргэнэ. в) Үхибүүд аян замда мордобо.