5 ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЭ

5.1 ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Юумэнэй, тэмдэгэй, тоогой нэрэнүүдэй орондо хэрэглэгдэдэг тусхай бүлэг үгэнүүдые түлөөнэй нэрэнүүд гэнэ.

Жэшээнь: Үхибүүд хэшээлэй забһарта газаашаа гүйлдэжэ гараба. Тэдэнэр хоёр анги боложо бүмбэгөөр наадаха гэбэ. Бата улаан карандаштай, тиимэ карандаш намдашье бии юм. Галсан үдэшэ болотор далан бухал шэрэбэ. Бидэ мүн тэды бухал шэрэхэ гэжэ оролдообди. Эндэ үхибүүд, улаан, бухал гэһэн нэрэ үгэнүүдые хэдэн дахин дабтажа хэлэхын орондо тэдэнэр, тиимэ, тэды гэһэн түлөөнэй нэрэнүүдые хэрэглэнэ.