2. ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЫН ИЛГАРАЛ

Түлөөнэй нэрэнүүд удхаараа долоон янза болон илгарна:

  1. Нюурай түлөөнэй нэрэнүүд: 1-дэхи нюурай – би, бидэ, бидэнэр, 2-дохи нюурай – ши, та, таанар, таанад, 3-дахи нюурай – тэрэ, тэдэ, тэдэнэр, тэдэнэд г.м.
  2. Зааһан түлөөнэй нэрэнүүд: энэ, эдэ, эдэнэр, эдэнэд, иимэ, тиимэ, эды, тэды г.м.
  3. Асууһан түлөөнэй нэрэнүүд: хэн, хэд, юун, юунүүд, ямар, хэды, хэдэн, алин г.м.
  4. Хамтадхаһан түлөөнэй нэрэнүүд: бүгэдэ, булта, баран, бүхы, бүхэн, хамаг, хамта, хуу г.м.
  5. Илгаһан түлөөнэй нэрэнүүд: бэшэ, бэшэн, буса, бусад, ондоо, нүгөө, нүгөөдэ г.м.
  6. Тодо бэшэ түлөөнэй нэрэнүүд: хэн нэгэн, юун нэгэн, нэгэ хэдэн, нэгэ хэды, ямар нэгэн, алин нэгэн, алибаа, зарим г.м.
  7. Үйлын түлөөнэй нэрэнүүд: иигэхэ, тиигэхэ г.м.
Дасхал 1

Нюурай түлөөнэй нэрэнүүдые заагты.

а) хэн, бүхы, иимэ, тэрэ, баран
б) хэн нэгэн, ондоо, хамаг, нүгөө, эды
в) минии, танай, ши, бидэ, тэрэ


Дасхал 1

Түлөөнэй нэрэнүүдэй илгаралыень заагты.


1) эдэнэр
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
2) бидэ
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
3) алибаа
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
4) хэдыдэхи
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
5) иигэхэ
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
6) баран
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
7) нэгэ хэдэн
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
8) хамта
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
9) бэшэ
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
10) тиимэ
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
11) тэдэнэр
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
12) яажа
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
13) бусад
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын
14) тиигэхэ
а) нюурай б) зааһан в) асууһан г) хамтадхаһан д) илгаһан е) тодо бэшэ ж) үйлэдэлгын