5.2 ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЫН ИЛГАРАЛ

Түлөөнэй нэрэнүүд удхаараа долоон янза болон илгарна:

  1. Нюурай түлөөнэй нэрэнүүд: 1-дэхи нюурай – би, бидэ, бидэнэр, 2-дохи нюурай – ши, та, таанар, таанад, 3-дахи нюурай – тэрэ, тэдэ, тэдэнэр, тэдэнэд г.м.
  2. Зааһан түлөөнэй нэрэнүүд: энэ, эдэ, эдэнэр, эдэнэд, иимэ, тиимэ, эды, тэды г.м.
  3. Асууһан түлөөнэй нэрэнүүд: хэн, хэд, юун, юунүүд, ямар, хэды, хэдэн, алин г.м.
  4. Хамтадхаһан түлөөнэй нэрэнүүд: бүгэдэ, булта, баран, бүхы, бүхэн, хамаг, хамта, хуу г.м.
  5. Илгаһан түлөөнэй нэрэнүүд: бэшэ, бэшэн, буса, бусад, ондоо, нүгөө, нүгөөдэ г.м.
  6. Тодо бэшэ түлөөнэй нэрэнүүд: хэн нэгэн, юун нэгэн, нэгэ хэдэн, нэгэ хэды, ямар нэгэн, алин нэгэн, алибаа, зарим г.м.
  7. Үйлын түлөөнэй нэрэнүүд: иигэхэ, тиигэхэ г.м.