5.3 ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЫН ОЛОНОЙ ТОО

1. Нюурай түлөөнэй нэрэнүүд тоогоор хубилдаг, тиихэдээ зариманиинь ондоо һууритай болошодог, нүгөө зариманиинь -нар, -над, -нэд гэһэн олоной тоогой залгалтануудые абадаг: би – ман, бидэ, бидэнэр, бидэнэд; ши – та, таанар, таанад; тэрэ – тэдэ, тэдэнэр, тэдэнэд г.м.

2. Зааһан, тодо бэшэ, илгаһан түлөөнэй нэрэнүүдэй иимэ, тиимэ, энэ, тэрэ, өөр, нүгөөдэ, зарим, бэшэ, буса гээшэдынь олоной тоодо ондоо һууритайшье болодог, залгалташье абадаг юм, эдэнһээ бусадынь тоодо хубилдаггүй: энэ – эдэ, эдэнэр, эдэнэд, тэрэ – тэдэ, тэдэнэр, тэдэнэд; иимэ – иимэнүүд; тиимэ – тиимэнүүд, нүгөөдэ – нүгөөдэнүүд, нүгөөдүүл; зарим – заримууд; бэшэ – бэшэд; буса – бусад; өөр – өөһэд г.м.

3. Асууһан түлөөнэй нэрэнүүдһээ алин, хэн, юун, ямар гээшэдынь олоной тоогой залгалтатай байдаг, эдээнһээ бусадынь олоной тоодо хубилдаггүй: алин – алинууд, хэн – хэд, юун-юунүүд (юуд); ямар – ямарнууд.

4. Хамтадхаһан түлөөнэй нэрэнүүд угһаа олоной тоогой удхатай тула олоной тоогой залгалтануудые абадаггүй.