4.2. ЗААҺАН ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЫН ЗОХИЛДОЛОЙ ХҮСЭНЭГ

Падеж

Нэгэнэй тоо

Олоной тоо

Н.

Х.

З.

Ү.

Зб.

Хм.

Г.

энэ

энээн-эй

энээн-дэ

энээн-иие

энээ-гээр

энээн-тэй

энээн-һээ

иимэ

иим-ын

иимэ-дэ

иим-ые

иим-ээр

иимэ-тэй

иимэ-һээ

эдэ

эдээн-эй

эдээн-дэ

эдээн-иие

эдээн-ээр

эдээн-тэй

эдээн-һээ

иимэнүүд

иимэнүүд-эй

иимэнүүд-тэ

иимэнүүд-ые

иимэнүүд-ээр

иимэнүүд-тэй

иимэнүүд-һээ

Дасхал 1

Түлөөнэй нэрэнүүд ямар падеждэ байнаб? Тааруулан табигты.


1) тэрээндэ, намда, эдээндэ, танда, баранда, ямарта, алинда;
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п. д) Зб.п. е) Хм.п. ж) Г.п.
2) тэрээнтэй, намтай, эдээнтэй, тантай, барантай, ямартай, алинтай;
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п. д) Зб.п. е) Хм.п. ж) Г.п.
3) тэрэ, би, эдэ,та, баран, ямар, алин;
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п. д) Зб.п. е) Хм.п. ж) Г.п.
4) тэрээнэй, минии, эдээнэй, танай, баранай, ямарай, алинай;
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п. д) Зб.п. е) Хм.п. ж) Г.п.
5) тэрээнһээ, намһаа, эдээнһээ, танһаа, баранһаа, ямарһаа, алинһаа;
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п. д) Зб.п. е) Хм.п. ж) Г.п.
6) тэрээниие, намайе, эдээниие, таниие, бараниие, ямарые, алиниие;
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п. д) Зб.п. е) Хм.п. ж) Г.п.
7) тэрээгээр, намаар, эдэнээр, танаар, баранаар, ямараар, алинаар.
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п. д) Зб.п. е) Хм.п. ж) Г.п.


Дасхал 1

Илгагдаһан түлөөнэй нэрэнүүдые таараха падеждэнь табигты.

Би[1] олоороо сугларжа наадабабди. Бидэ[2] наадахые хараад, тэдэ[3] мантай наадалсахаяа ерэжэ ябанад. Та[4] ошожо, тэдэ[5] угтагты. Олоороо наадахадамнай, бидэ[6] бүри һайн байха. Тэдэ[7] ерэхэдэ, хамта хорёод үхибүүд болохобди.
таанар:
бидэ:
манда:
манай:
тэдэнэр:
тэдэнэй:
тэдэниие: