6. ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЫН ХЭРЭГЛЭЛГЭ

Түлөөнэй нэрэнүүд мэдүүлэл соо ехэнхидээ нэрлүүлэгшэ, нэмэлтэ болон элирхэйлэгшэ болодог. Жэшээнь: Байгалай омолёор яажа ёһотой шүлэ шанадаг юм гэжэ таанарта хөөрэжэ үгэхэдэмни болохо. Тэрэнэй зарим тэды нюуса нээжэ үгөө һаамни, таанарта хожомоо хэрэгтэй байха. Ёһотой һайнаар омолиин шүлэ шанаха гээ һаа, омолинуудые алганын шүлэндэ шанадаг юм. Түрүүн тэдэниие зада бусалгажа абаад, шүлэндэнь омолинуудаа томо томо хэршэлээнүүдээр шанаха ёһотой. Тиихэдэтнай одоол энээн шэнги хэлэ амаяа таһа хазамаар амтатай шүлэн болохо. Эдэ омолинууд эгээл тиимэ шүлэндэ шанагданхай (Б.Мунгонов). Эдэ мэдүүлэлнүүд соо түлөөнэй нэрээр гаргагдаһан нэмэлтэнүүд (таанарта, тэрэнэй, тэдэниие), элирхэйлэгшэнүүд (зарим, тэды, эдэ, тиимэ, энээн шэнги), ушарлагша (тиихэдэтнай) хэрэглэгдэнэ.

Дасхал 1

Түлөөнэй нэрээр гараһан элирхэйлэгшэтэй мэдүүлэл ологты.

а) Бүхы оюутад амаралтада гаранхай.
б) Энэ тэрэ юумэ хаража һонирхонод.
в) Шамтай уулзахаяа һанана.
г) Манай гэр тэрэл.


Дасхал 1

Түлөөнэй үгэнүүд мэдүүлэлэй ямар гэшүүд болоноб гэжэ элирүүлэгты.


1) Тэдэнэр хэрмэ агнана.
а) нэмэлтэ б) нэрлүүлэгшэ в) ушарлагша г) элирхэйлэгшэ д) хэлэгшэ
2) Тэдэ зоной зүгһөө багшамнай амаршалба.
а) нэмэлтэ б) нэрлүүлэгшэ в) ушарлагша г) элирхэйлэгшэ д) хэлэгшэ
3) Эндэ тэндэ хадажархиһан элбэг тугууд һалхинда намилзанад.
а) нэмэлтэ б) нэрлүүлэгшэ в) ушарлагша г) элирхэйлэгшэ д) хэлэгшэ
4) Зэмэтэй хүниинь шиш.
а) нэмэлтэ б) нэрлүүлэгшэ в) ушарлагша г) элирхэйлэгшэ д) хэлэгшэ
5) Эгэшэмнай ши бидэ хоёрые бэдэрээ һэн.
а) нэмэлтэ б) нэрлүүлэгшэ в) ушарлагша г) элирхэйлэгшэ д) хэлэгшэ