7. ТҮЛӨӨНЭЙ НЭРЫН МОРФОЛОГИЧЕСКА ШҮҮЛБЭРИ

1.Түлөөнэй нэрэ

 

2. Илгарал:

а) нюурай

б) зааһан

в) асууһан

г) хамтадхаһан

д) тодо бэшэ

е) илгаһан

 

3. Тоо:

а) нэгэнэй

б) олоной

 

4. Зохилдол:

а) Н.п.

б) Х.п.

в) З.п.

г) Ү.п.

д) Зб.п.

е) Хм.п.

ж) Г.п.

 

5. Хамаадал:

а) өөртэ

б) нюурта

в) хамаадал үгы

 

6. Мэдүүлэлэй гэшүүн:

а) нэрлүүлэгшэ

б) хэлэгшэ

в) элирхэйлэгшэ

г) нэмэлтэ

д) ушарлагша

Дасхал 1

Илгагдаһан түлөөнэй нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Үхибүүн багын үндэр хүсэл ямар[1] һоним? Һонин, иимэ[2] һонин юртэмсэ! Һонёо хэзээ[3] буурахабши?
Түлөөнэй нэрэ#1:
Илгарал&нюурай:
зааһан:
асууһан:
хамтадхаһан:
тодо бэшэ:
илгаһан#1:
Тоо&нэгэнэй:
олоной#1:
Зохилдол&Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.#1:
Хамаадал&өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы#1:
Мэдүүлэлэй гэшүүн&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша:


Дасхал 1

Оньһон үгэнүүд соо түлөөнэй нэрэнүүдые илган, морфологическа шүүлбэри хэгты.

а) Өөрын[1] газарай үбэлыншье ногоон. б) Бултадаа[2] зорибол, булигдахагүй, Барандаа[3] ябабал, хосорхогүй в) “Би”[4] гэһэн гансаараа, “Бидэ”[5] гэһэн бүгэдөөрөө[6] .
Түлөөнэй нэрэ#1:
Илгарал&нюурай:
зааһан:
асууһан:
хамтадхаһан:
тодо бэшэ:
илгаһан#1:
Тоо&нэгэнэй:
олоной#1:
Зохилдол&Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.#1:
Хамаадал&өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы#1:
Мэдүүлэлэй гэшүүн&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: