5.8 ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

Хүндэтэ һурагша!

Шалгалтын асуудалай харюуень бэлдэхэдээ, тус номой энэ һэдэбтэ үгтэһэн онол болон хүсэнэгүүдые хаража, мэдэсэеэ шалгагты.

  1. Ямар хэлэлгын хубиие түлөөнэй нэрэ гэдэг бэ?
  2. Түлөөнэй нэрэнүүд удхынгаа талаар ямар илгаатайб?
  3. Ямар түлөөнэй нэрэнүүд тоогоор хубилдаг бэ?
  4. Түлөөнэй нэрэнүүд яажа зохилдодог бэ?
  5. Түлөөнэй нэрэнүүд яажа хамааданаб?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна