6.3.1 ҮЙЛЭ ҮГЫН ТҮЛЭБҮҮД

Үйлэ үгэ мэдүүлэл соо хэрэглэгдэхэдээ, элдэб залгалтануудые абажа, удхаараа дүрбэн түлэбүүд гү, али наклоненинүүд болон илгарна: мэдүүлһэн, хандаһан, причастна болон деепричастна. Тэдэ дүрбэн бүлэг түлэбүүд дотороо олон түхэлнүүдһээ гү, али формонуудһаа бүридэнэ: мэдүүлһэн түлэбэй мүнөө, үнгэрһэн, мэдээжэ үнгэрһэн г.м. түхэлнүүд; хандаһан түлэбэй захиран, уряалан, дурадхан, хүсэн, баалан г.м. түхэлнүүд; причастна түлэбэй үнгэрһэн, үни үнгэрһэн, ерээдүй, дабтаһан, шэнжын г.м. түхэлнүүд; деепричастна түлэбэй холбоһон, ниилэһэн, илгаһан, болзоогой, хизаарлаһан г.м. түхэлнүүд.