6.3.2 МЭДҮҮЛҺЭН ТҮЛЭБ

Үйлэ болон байдал хэлэжэ байха үедэ боложо байһан гү, али болоһониие, боложо үнгэрһэниие юрэ мэдээсэһэн байгаа һаань, тиимэ үйлэ мэдүүлһэн түлэбтэ байна гээшэ: оюутад номоо үзэнэ.

Мэдүүлһэн түлэбэй үйлэ үгэнүүд дорохи мэтэ түхэлтэй гү, али формотой:

  1. Мүнөө сагай түхэлэй гү, али хэлэжэ байха үедэ боложо байһан үйлэ болон байдал тухай мэдээсэһэн үйлэ үгэ. Залгалтануудынь -на, -но, -нэ: ябана, ошоно, ерэнэ г.м.
  2. Үнгэрһэн сагай түхэлэй гү, али хэлэжэ байһан үедэ үнгэрһэн үйлэ болон байдал тухай мэдээсэһэн үйлэ үгэ. Залгалтануудынь: -аа, -ээ, -оо, -өө: ябаа, ерээ, ошоо, үгөө г.м.
  3. Үнгэржэ байһан сагай түхэлэй гү, али хэлэжэ байһан үеын урда тээ үнгэрһэн гү, али үнгэржэшье байһан үйлэ болон байдал тухай мэдээсэһэн үйлэ үгэ. Залгалтануудынь -ба, -бо, -бэ: хариба, хоробо, эрьелдэбэ г.м.
  4. Мэдээжэ үнгэрһэн сагай түхэлэй гү, али хэлэжэ байһан үеын үнгэрһэн эли гү, али тухайлагдажа байһан үйлэ болон байдал тухай мэдээсэһэн үйлэ үгэ. Залгалтануудынь
    -лай, -лой, -лэй
    : таралай, бололой, хүрэлэй г.м.