6.3.4.1 ПРИЧАСТНА ТҮЛЭБ

Нэрэ болон үйлэ үгэнүүдэй шэнжэнүүдые абаһан бүлэг үйлэ үгэнүүдые причастинууд гү, али нэрэтэ үйлын түлэб гэнэ.

Причастинууд нэрэ үгэнүүд шэнги зохилдодог байхын хажуугаар, үйлэ үгын үнгэрһэн сагай, үни үнгэрһэн сагай, ерээдүй сагай, дабтаһан, дахиһан, шэнжын түхэлнүүдээр гү, али формонуудаар илгарна.

  1. Үнгэрһэн сагай причасти үйлэ хэлэгшэ нюурай хэлэжэ байха үедэ үнгэрһэн гү, али үнгэрөөд байха ёһотой үйлэ болон байдалые тэмдэглэнэ. Залгалтануудынь: ‑һан, ‑һон, ‑һэн: ябаһан, ошоһон, ерэһэн г.м.
  2. Үни үнгэрһэн сагай причасти үйлын хэлэгшэ нюурай хэлэжэ байһан үеһөө холо урда үнгэрһэн үйлэ болон байдал тэмдэглэнэ. Залгалтануудынь: ‑нхай, ‑нхэй, ‑нхой: ябанхай, ерэнхэй, ошонхой г.м.
  3. Ерээдүй сагай причасти үйлэ хэлэгшэ нюурай хэлэжэ байха үеын һүүлдэ болохо үйлэ болон байдал тэмдэглэнэ. Залгалтануудынь: ‑ха, ‑хо, ‑хэ: ябаха, ошохо, ерэхэ г.м.
  4. Дабтаһан причасти үйлэ юрэ мэдээжэ саг соо оло дахин дабтагдан болохо үйлэ болон байдал тэмдэглэнэ. Залгалтануудынь ‑даг, ‑дэг, ‑дог: ябадаг, ерэдэг, ошодог г.м.
  5. Дахиһан причасти үйлэ юрэ мэдээжэ саг соо үшөө дахин болоһон үйлэ болон байдал тэмдэглэнэ. Залгалтануудынь: ‑гша, ‑гшэ, ‑гшо: ябагша, ерэгшэ, ошогшо г.м.
  6. Шэнжын причасти үйлэ ходо бэлээр үргэлжэ боложо байдаг үйлэ болон байдал тэмдэглэнэ. Залгалтануудынь: ‑ааша, ‑ээшэ, ‑оошо, ‑гааша, ‑гээшэ, ‑гоошо: ябааша, ерээшэ, болоошо, байгааша, гүйгөөшэ, болгоошо г.м.