3.4.2. ПРИЧАСТИНУУДАЙ ЗОХИЛДОЛ

Причастинууд нэрэ үгэнүүдтэл адли зохилдодог.


Причастинуудай зохилдолой хүсэнэг


Падеж

Жэшээнүүд

Н.

Х.

З.

Ү.

Зб.

Хм.

Г.

ябаһан

ябаһанай

ябаһанда

ябаһаниие

ябаһанаар

ябаһантай

ябаһанһаа

ерэнхэй

ерэнхэйн

ерэнхэйдэ

ерэнхэйе

ерэнхэйгээр

ерэнхэйтэй

ерэнхэйһээ

ошохо

ошохын

ошоходо

ошохоёо

ошохоор

ошохотой

ошохоһоо

Падеж

Жэшээнүүд

Н.

Х.

З.

Ү.

Зб.

Хм.

Г.

үгэдэг

үгэдэгэй

үгэдэгтэ

үгэдэгые

үгэдэгөөр

үгэдэгтэй

үгэдэгһөө

һанагша

һанагшын

һанагшада

һанагшые

һанагшаар

һанагшатай

һанагшаһаа

гүйгөөшэ

гүйгөөшын

гүйгөөшэдэ

гүйгөөшые

гүйгөөшөөр

гүйгөөшэтэй

гүйгөөшэһөө


Причастинуудай падежэй залгалтануудые бэшэхэ дүрим нэрэ үгынхитэй адли юм.

Дасхал 1

Мэдүүлэл соохи причастинууд ямар падеждэ байнаб гэжэ тодорхойлогты.


1) Буладай тэрээгүүр ябадагые мэдэнэ гүш?
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п д) Зб.п е) Хм.п. ж) Г.п.
2) Баярай һургуулидаа хожомдоһонһоо боложо, багшамнай ехээр сухалаа хүрэбэ.
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п д) Зб.п е) Хм.п. ж) Г.п.
3) Та минии ерэһые хайшан гээд мэдэбэт?
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п д) Зб.п е) Хм.п. ж) Г.п.
4) Баатарай бэрхээр барилдадагһаа боложо, бидэ түрүүшын һуурида гараабди.
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п д) Зб.п е) Хм.п. ж) Г.п.
5) Самбарта гараад байхадаа, сонхоор түрүүшын саһанай орохые харааб.
а) Н.п. б) Х.п. в) З.п. г) Ү.п д) Зб.п е) Хм.п. ж) Г.п.


Дасхал 1

Үгтэһэн үгэнүүдэй ямарынь зохилдохоб?

а) мэдэнэ
б) ажаһуудаг
в) эзэлжэ
г) баримталһан
д) янгала