6.3.4.2 ПРИЧАСТИНУУДАЙ ЗОХИЛДОЛ

Причастинууд нэрэ үгэнүүдтэл адли зохилдодог.


Причастинуудай зохилдолой хүсэнэг


Падеж

Жэшээнүүд

Н.

Х.

З.

Ү.

Зб.

Хм.

Г.

ябаһан

ябаһанай

ябаһанда

ябаһаниие

ябаһанаар

ябаһантай

ябаһанһаа

ерэнхэй

ерэнхэйн

ерэнхэйдэ

ерэнхэйе

ерэнхэйгээр

ерэнхэйтэй

ерэнхэйһээ

ошохо

ошохын

ошоходо

ошохоёо

ошохоор

ошохотой

ошохоһоо

Падеж

Жэшээнүүд

Н.

Х.

З.

Ү.

Зб.

Хм.

Г.

үгэдэг

үгэдэгэй

үгэдэгтэ

үгэдэгые

үгэдэгөөр

үгэдэгтэй

үгэдэгһөө

һанагша

һанагшын

һанагшада

һанагшые

һанагшаар

һанагшатай

һанагшаһаа

гүйгөөшэ

гүйгөөшын

гүйгөөшэдэ

гүйгөөшые

гүйгөөшөөр

гүйгөөшэтэй

гүйгөөшэһөө


Причастинуудай падежэй залгалтануудые бэшэхэ дүрим нэрэ үгынхитэй адли юм.