3.4.3. ПРИЧАСТИНУУДАЙ ХАМААДАЛ

Причастинууд нэрэ үгэнүүд шэнги нюурта болон өөртэ хамаадалай залгалтануудые абадаг. Причастинуудай хамаадалай залгалтануудые бэшэхэ дүрим юумэнэй нэрэнүүдэйхитэй тон адли юм.

Причастинуудай хамаадалай хүсэнэг

Падеж

Нэгэдэхи нюурта хамаадал

Хоёрдохи нюурта хамаадал

Ганса нюур

Олоной тоо

Ганса нюур

Олон нюур

Н.

Х.

З.

Ү.

Зб.

Хм.

Г.

гарахамни

гарахымни

гарахадамни

гарахыемни

гарахаарни

гарахатаймни

гарахаһаамни

гарахамнай

гарахымнай

гарахадамнай

гарахыемнай

гарахаарнай

гарахатаймнай

гарахаһаамнай

гарахашни

гарахыншни

гарахадашни

гарахыешни

гарахааршни

гарахатайшни

гарахаһаашни

гарахатнай

гарахынтнай

гарахадатнай

гарахыетнай

гарахаартнай

гарахатайтнай

гарахаһаатнай


Гурбадахи нюурта хамаадал

Падеж

Ганса болон олон нюур

Н.

Х.

З.

Ү.

Зб.

Хм.

Г.

гарахань

гарахынь

гарахадань

гарахыень

гарахаарнь

гарахатайнь

гарахаһаань

ерэһэниинь

ерэһэнэйнь

ерэһэндэнь

ерэһыень

ерэһээрнь

ерэһэнтэйнь

ерэһэнһээнь

орогшонь

орогшынь

орогшодонь

орогшыень

орогшоорнь

орогшотойнь

орогшоһоонь


Өөртэ хамаадал

Падеж

Жэшээнь

Н.

Х.

З.

Ү.

Зб.

Хм.

Г.

гараха

гарахынгаа

гарахадаа

гарахаяа(аа)

гарахаараа

гарахатайгаа

гарахаһаан

ерэһэн

ерэһэнэйнгээ

ерэһэндээ

ерэһэнээ

ерэһээрээ

ерэһэнтэйгээ(еэ)

ерэһэнһээн

гарагша

гарагшынгаа

гарагшадаа

гарагшатаяа (аа)

гарагшаараа

гарагшатайгаа

гарагшаһаан

Дасхал 1

Причастинуудай хамаадал илгаруулагты.


1) ябахадам
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 1-дэхи олон нюурта хамаадал в) 2-дохи ганса нюурта хамаадал г) 2-дохи олон нюурта хамаадал д) 3-дахи нюурта хамаадал е) өөртэ хамаадал
2) наадахыень
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 1-дэхи олон нюурта хамаадал в) 2-дохи ганса нюурта хамаадал г) 2-дохи олон нюурта хамаадал д) 3-дахи нюурта хамаадал е) өөртэ хамаадал
3) шарадагнай
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 1-дэхи олон нюурта хамаадал в) 2-дохи ганса нюурта хамаадал г) 2-дохи олон нюурта хамаадал д) 3-дахи нюурта хамаадал е) өөртэ хамаадал
4) дүүргэдэгтнай
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 1-дэхи олон нюурта хамаадал в) 2-дохи ганса нюурта хамаадал г) 2-дохи олон нюурта хамаадал д) 3-дахи нюурта хамаадал е) өөртэ хамаадал
5) гараһайшни
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 1-дэхи олон нюурта хамаадал в) 2-дохи ганса нюурта хамаадал г) 2-дохи олон нюурта хамаадал д) 3-дахи нюурта хамаадал е) өөртэ хамаадал
6) харахадаа
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 1-дэхи олон нюурта хамаадал в) 2-дохи ганса нюурта хамаадал г) 2-дохи олон нюурта хамаадал д) 3-дахи нюурта хамаадал е) өөртэ хамаадал


Дасхал 1

Причастинуудай хамаадал илгаруулагты.


1) нэрлэдэгынь
а) 1-дэхи нюур б) 2-дохи нюур в) 3-дахи нюур
2) эрхилһэмни
а) 1-дэхи нюур б) 2-дохи нюур в) 3-дахи нюур
3) ажаһуухашни
а) 1-дэхи нюур б) 2-дохи нюур в) 3-дахи нюур
4) зааһантнай
а) 1-дэхи нюур б) 2-дохи нюур в) 3-дахи нюур
5) түрэһэниинь
а) 1-дэхи нюур б) 2-дохи нюур в) 3-дахи нюур
6) суурхуулһамнай
а) 1-дэхи нюур б) 2-дохи нюур в) 3-дахи нюур