3.5.2. ДЕЕПРИЧАСТИНУУДАЙ НЮУРТА БОЛОН ӨӨРТЭ ХАМААДАЛ

Уридшалһан, үргэлжэлһэн, хизаарлаһан, болзоогой деепричастинууд нюурта болон өөртэ хамаададаг.

Деепричасти

Нюурта хамаадал

Өөртэ

хамаадал

1-дэхи нюур

2-дохи нюур

3-дахи нюур

1. Уридшалһан

2. Үргэлжэлһэн

3. Хизаарлаһан

4. Болзоогой

ябамсаарни

ерэһээрни

ошоторни

ябабални

ябамсааршни

ерэһээршни

ошоторшни

ябабалшни

ябамсаарнь

ерэһээрнь

ошоторнь

ябабалнь

ябамсаараа

ошотороо

Дасхал 1

Деепричастиин хамаадал тодорхойлогты.


1) хүхеэһээрни
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 2-дохи ганса нюурта хамаадал в) 2-дохи олон нюурта хамаадал г) 3-дахи нюурта хамаадал д) өөртэ хамаадал
2) уятаршни
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 2-дохи ганса нюурта хамаадал в) 2-дохи олон нюурта хамаадал г) 3-дахи нюурта хамаадал д) өөртэ хамаадал
3) мушхабалнь
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 2-дохи ганса нюурта хамаадал в) 2-дохи олон нюурта хамаадал г) 3-дахи нюурта хамаадал д) өөртэ хамаадал
4) мартатараа
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 2-дохи ганса нюурта хамаадал в) 2-дохи олон нюурта хамаадал г) 3-дахи нюурта хамаадал д) өөртэ хамаадал
5) будамсаараа
а) 1-дэхи ганса нюурта хамаадал б) 2-дохи ганса нюурта хамаадал в) 2-дохи олон нюурта хамаадал г) 3-дахи нюурта хамаадал д) өөртэ хамаадал


Дасхал 1

Деепричастиин хамаадал тодорхойлогты.


1) хоргодотортнай
а) 1-дэхи ганса нюур б) 2-дохи ганса нюур в) 2-дохи олон нюур г) өөртэ хамаадал д) 3-дахи нюур
2) сохихолооршни
а) 1-дэхи ганса нюур б) 2-дохи ганса нюур в) 2-дохи олон нюур г) өөртэ хамаадал д) 3-дахи нюур
3) унагаамсаараа
а) 1-дэхи ганса нюур б) 2-дохи ганса нюур в) 2-дохи олон нюур г) өөртэ хамаадал д) 3-дахи нюур
4) эхилбэлни
а) 1-дэхи ганса нюур б) 2-дохи ганса нюур в) 2-дохи олон нюур г) өөртэ хамаадал д) 3-дахи нюур
5) бэдэрһээрнь
а) 1-дэхи ганса нюур б) 2-дохи ганса нюур в) 2-дохи олон нюур г) өөртэ хамаадал д) 3-дахи нюур