6.3.5.2 ДЕЕПРИЧАСТИНУУДАЙ НЮУРТА БОЛОН ӨӨРТЭ ХАМААДАЛ

Уридшалһан, үргэлжэлһэн, хизаарлаһан, болзоогой деепричастинууд нюурта болон өөртэ хамаададаг.

Деепричасти

Нюурта хамаадал

Өөртэ

хамаадал

1-дэхи нюур

2-дохи нюур

3-дахи нюур

1. Уридшалһан

2. Үргэлжэлһэн

3. Хизаарлаһан

4. Болзоогой

ябамсаарни

ерэһээрни

ошоторни

ябабални

ябамсааршни

ерэһээршни

ошоторшни

ябабалшни

ябамсаарнь

ерэһээрнь

ошоторнь

ябабалнь

ябамсаараа

ошотороо