6.5 ҮЙЛЭ ҮГЫН МОРФОЛОГИЧЕСКА ШҮҮЛБЭРИ

1. Һуури:

а) анхан

б) гараһан

 

2. Түлэб:

а) мэдүүлһэн

б) хандаһан

в) причастна

г) деепричастна

 

3. Мэдүүлэлэй гэшүүн:

а) нэрлүүлэгшэ

б) хэлэгшэ

в) элирхэйлэгшэ

г) нэмэлтэ

д) ушарлагша