5. ҮЙЛЭ ҮГЫН МОРФОЛОГИЧЕСКА ШҮҮЛБЭРИ

1. Һуури:

а) анхан

б) гараһан

 

2. Түлэб:

а) мэдүүлһэн

б) хандаһан

в) причастна

г) деепричастна

 

3. Мэдүүлэлэй гэшүүн:

а) нэрлүүлэгшэ

б) хэлэгшэ

в) элирхэйлэгшэ

г) нэмэлтэ

д) ушарлагша

Дасхал 1

Илгагдаһан үйлэ үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Хун шубуунай абяа дуулаа[1] һаа, һү, тарагаа барин[2] , газаашаа гаража[3] , хойноһоонь үргэдэг[4] байгаа.
анхан:
гараһан#1:
б) Түлэб&мэдүүлһэн:
хандаһан:
причастна:
деепричастна#1:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша:


Дасхал 1

Илгаһан үгэнүүдэй морфологичска шүүлбэри хэгты.

Эдеэлсэ хаража, малаа бэлшээгты[1] . Эд шэлэжэ[2] , мүнгөө гаргашалагты. Һара угтажа, ажалдаа яарагты[3] . Һара үдэшэжэ, зохидоор амарагты.
анхан:
гараһан#1:
б) Түлэб&мэдүүлһэн:
хандаһан:
причастна:
деепричастна#1:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: