6.6 ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

Хүндэтэ һурагша!

Шалгалтын асуудалай харюуень бэлдэхэдээ, тус номой энэ һэдэбтэ үгтэһэн онол болон хүсэнэгүүдые хаража, мэдэсэеэ шалгагты.

  1. Ямар хэлэлгын хубиие үйлэ үгэ гэнэб?
  2. Үйлэ үгын анхан болон гараһан һууринууд ямар илгаатайб?
  3. Үйлэ үгын гаралга ямар аргаар бэелүүлэгдэнэб?
  4. Үйлэ үгэ ямар түлэбүүдтэйб?
  5. Мэдүүлһэн түлэб ямар түхэлнүүдтэйб?
  6. Хандаһан түлэб ямар түхэлнүүдтэйб, тэдэнь ямар залгалтануудтайб?
  7. Причастна түлэб ямар түхэлнүүдтэйб, тэдэнь ямар залгалтануудтайб?
  8. Причастинууд юундэ зохилдоноб, юундэ нюурта болон өөртэ хамааданаб?
  9. Деепричастинуудай ямарынь нюурта болон өөртэ хамааданаб?
  10. Ондоо хэлэлгын хубинуудһаа гараһан үйлэ үгэнүүд шэнэ үйлэ үгэ гаргахын хажуугаар, үгэнүүдэй хоорондын харилсаа яажа заадаг бэ?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна