7 ДАЙБАР ҮГЭ

7.1 ДАЙБАР ҮГЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Үйлын шанар болон шэнжэ тэмдэглэжэ, хайшан гэжэ? хаана? хэзээ? хэр зэргэ? хэдысээ? юундэ? г.м. асуудалда харюусаһан, тусгаар хубилдаггүй, ехэнхидээ ушарлагшаар хэрэглэгдэдэг бэеэ дааһан хэлэлгын хубиие дайбар үгэ гү, али наречи гэнэ.

Жэшээнь: гэнтэ, нэгэтэ, тээсгэн, удаан, һайса, зорёон г.м.