ДАЙБАР ҮГЭ

1. ДАЙБАР ҮГЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Үйлын шанар болон шэнжэ тэмдэглэжэ, хайшан гэжэ? хаана? хэзээ? хэр зэргэ? хэдысээ? юундэ? г.м. асуудалда харюусаһан, тусгаар хубилдаггүй, ехэнхидээ ушарлагшаар хэрэглэгдэдэг бэеэ дааһан хэлэлгын хубиие дайбар үгэ гү, али наречи гэнэ.

Жэшээнь: гэнтэ, нэгэтэ, тээсгэн, удаан, һайса, зорёон г.м.

Дасхал 1

Мэдүүлэл соо байһан дайбар үгыень оложо шэлэгты.

Зунай сагай булжамуур мэтэ эртэ бодогты. Мүнөө байдал сагай эрхээр бүтэхэ ба бүтэхэ үгые нягта шэнжэлэ. Үйлэнүүдые бүтээхын урда бардам ехэ үгэ бү үгүүлэ. Бусадһаа урьһалһан эдүүдээ хэзээшье бү мартуула. Зуун жэлдэ амидархаб гэжэ үргэлжэ сэдьхэ. Түрэһөөр ухаатай болобошье, улам лэ эрдэмдэ һура. Хүнэй гэртэшни ерэхэ үедэ, манайда морилһонтнай һайн гэжэ хэлэ.Дасхал 1

Ямар һанамжань зүб бэ?

1) Дайбар үгэ үйлэ тэмдэглэдэг.
2) Дайбар үгэ тоо тэмдэглэдэг.
3) Дайбар үгэ үйлэ, шанар тодорхойлдог.