7.4 ДАЙБАР ҮГЫН ЗОХИЛДОЛ, ХАМААДАЛ

Дайбар үгэнүүд зохилдодог, нюурта болон өөртэ хамаададаггүйшье һаа, зарим ушарта анханда хубилдаг байһанаа дабтадаг юм: хоолойсоо – хоолойсоогой, хоолойсоодо, хоолойсоое, гансата – гансатын, гансатада, гансатаар, гансататай, нэжээд – нэжээдые, нэжээдһээ г.м. зохилдоно; эндэ – эндэмни, эндэшни, эндэмнай, эндэтнай г.м. нюурта хамаадана; үглөөдэр – үглөөдэрэйнгөө, үглөөдэртөө, үглөөдэрһөө г.м. өөртэ хамаадана.