4. ДАЙБАР ҮГЫН ЗОХИЛДОЛ, ХАМААДАЛ

Дайбар үгэнүүд зохилдодог, нюурта болон өөртэ хамаададаггүйшье һаа, зарим ушарта анханда хубилдаг байһанаа дабтадаг юм: хоолойсоо – хоолойсоогой, хоолойсоодо, хоолойсоое, гансата – гансатын, гансатада, гансатаар, гансататай, нэжээд – нэжээдые, нэжээдһээ г.м. зохилдоно; эндэ – эндэмни, эндэшни, эндэмнай, эндэтнай г.м. нюурта хамаадана; үглөөдэр – үглөөдэрэйнгөө, үглөөдэртөө, үглөөдэрһөө г.м. өөртэ хамаадана.

Дасхал 1

Байрын ба сагай дайбар үгэнүүдэй зариманиинь нюурта ба өөртэ хамаадалнуудай залгалтануудые абадаг. Энэ хүсэнэгтэ дүүргэгты.


1- дэхи нюур г.т.1- дэхи нюур о.т.2-дохи нюур г.т.2-дохи нюур о.т.3-дахи нюурөөртэ хамаадал
урда
дээрэ
үглөө


Дасхал 1

Өөртэ хамаадалай залгалтатай дайбар үгэнүүдые илгагты.

а) дээрээ
б) һайса
в) үнгэрүү
г) үглөөгүүрынь
д) хаагууршни
е) үглөөндөө
ж) урдуураа
з) эндээ