7.6 ДАЙБАР ҮГЫН МОРФОЛОГИЧЕСКА ШҮҮЛБЭРИ

1. Һуури:

а) анхан

б) гараһан

 

2. Илгарал:

а) үйлын, аргын

б) сагай

в) байрын

г) зэргын

д) хэмжээнэй

е) зорилгын

 

3. Мэдүүлэлэй гэшүүн:

а) нэрлүүлэгшэ

б) хэлэгшэ

в) элирхэйлэгшэ

г) нэмэлтэ

д) ушарлагша