7.7 ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

Хүндэтэ һурагша!

Шалгалтын асуудалай харюуень бэлдэхэдээ, тус номой энэ һэдэбтэ үгтэһэн онол болон хүсэнэгүүдые хаража, мэдэсэеэ шалгагты.

  1. Ямар үгэнүүдые дайбар үгэнүүд гэнэб?
  2. Дайбар үгэнүүд анхан болон гараһан гэжэ яажа илгарнаб?
  3. Дайбар үгэнүүд ямар хэлэлгын хубинуудһаа гарадаг бэ?
  4. Дайбар үгэнүүд удха болон асуудалаараа ямар илгаатайб?
  5. Дайбар үгэнүүд ямар ушарта заримдаа зохилдолой, нюурта болон өөртэ хамаадалай залгалтануудые абанаб?
  6. Дайбар үгэнүүд дахуул үгэнүүд хоёрые юундэ адлидхажа һамардаг бэ, эдэ үгэнүүд ямар удха болон түхэлөөрөө тодоор илгарнаб?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна