2.4. АЯЛГАНУУДАЙ ТААРАЛДАЛ, ҺУБАРИЛ, НУГАРАЛ
2.4.1. АЯЛГАНУУДАЙ ТААРАЛДАЛ

Эрэ, эмэ аялганууд нэгэ үгэ соо бэшэгдэдэггүй, харин эрсэ аялганууд эдэнэй алинтайшье бэшэгдэдэг. Энээниие аялгануудай тааралдалай дүрим гэдэг.


Аялгануудай тааралдал харуулһан хүсэнэг

Эрэ

а, аа, ай, я, яа

о, оо, ой, ё, ёо

у, уу, уй, ю, юу

 

ябуулха, дорюун

эрсэ

и, ии, ы

толи, эли, дүлии

дугы, зүгы, иимэ

Эмэ

э, ээ, эй, еэ, өө

ү, үү, үй, ю, юу

 

үнэхөөрөө, тэнюун

Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо аялганай тааралдалай ёһоор аялгануудые бэшэгты.


аадр халим үлгр хөөрг

Дасхал 1

Аялганай тааралдалай ёһоор эдэ үгэнүүдые хүсөөжэ бэшэгты.

Бүр...[1] , дэбд...[2] тэй, мухар...[3] лха, эд...[4] н, хо...[5] лан, һаа...[6] р, һар...[7] , эр...[8] гшэн.
еэ:
юу: