8.3 ДАХУУЛ ҮГЭНҮҮДЭЙ УДХААРАА ИЛГАРАЛ

Дахуул үгэнүүд мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй хоорондохи харилсаае тэмдэглэһэн удхаараа олон янзаар хубаагдадаг.

а) байрын харилсаа: соо, дээрэ, доро, хаана, саана, дунда, урда г.м.
б) зүгэй харилсаа: урдуур, хойгуур, баруугаар, зүүгээр, хажуугаар г.м.
в) шэгэй харилсаа: тээшэ, өөдэ, уруу, доошоо, хойшоо, урагшаа г.м.
г) сагай харилсаа: хойно, хойшо, һүүлдэ, дараа, зуураа, үедэ, урид г.м.
д) сасуулһан харилсаа: шэнги, мэтэ, зэргэ, шэнээн, үлүү, адли г.м.
е) зааһан харилсаа: хадаа, болбол, гэгшэ, гэдэг, боложо, байха г.м.
ж) шалтагаанай харилсаа: тула, тулада, дээрэһээ, ушарһаа г.м.
з) багсааһан харилсаа: шахуу, шахам, шахамгай, барагай г.м.
и) хамтадхаһан харилсаа: сасуу, адли, мүртөө, дүтэрхы г.м.
к) түлөөлһэн харилсаа: орондо, байтагай г.м.
л) зорилгын харилсаа: тула, тулада, түлөө, хойноһоо г.м.