8.4 ДАХУУЛ ҮГЭНҮҮДЭЙ ЗАЛГАЛТАНУУДЫЕ АБАЛГА

Дахуул үгэнүүд өөһэдөө зохилдодогшьегүй, хамаададагшьегүй һаа, харин тэдэнэй зариманиинь урдахи үгынгөө зохилдолой болон хамаадалай залгалтануудые абадаг.

  1. Тухай гэжэ дахуул үгэ зүгэй, үйлын падежнүүдэй болон хамаадалай залгалтануудые абадаг: тухай – тухайда, тухайе, тухайдам, тухайдаш, тухайдань, тухайдаа, тухайень, тухайгаа г.м.

  2. Шэнги гэжэ дахуул үгэ үйлын, зэбсэгэй падежнүүдэй болон хамаадалай залгалтануудые абадаг: шэнги – шэнгидэ, шэнгеэр, шэнгеэрээ, шэнгиие, шэнгиеэ, шэнгинь, шэнгиш г.м.

  3. Соо гэжэ дахуул үгэ зэбсэгэй, гаралай падежнүүдэй, мүн тиихэдэ өөртэ болон нюурта хамаадалай залгалтануудые абадаг: соо – соогуур, сооһоо, соогуурнь, соогууршни, соогууртнай, соогуурынь, соогуураа, сооһоом, сооһоот, сооһоон г.м.

  4. Мэтэ, бүри гэжэ дахуул үгэнүүд бүхы падежнүүдэй болон хамаадалай залгалтануудые абадаг. Мүн олоной тоогой залгалтануудые абадаг: мэтэ – мэтынь, мэтэдэм, мэтыень, мэтээр, мэтэһээнь, мэтэеэ, мэтэһээн, мэтээрээ, мэтэнүүд г.м.