ЗҮЙР ҮГЭ

1. ЗҮЙР ҮГЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Үгэ болон мэдүүлэлнүүдтэ элдэб нэмэри удха оруулдаг туһалагша хэлэлгын хубиие зүйр үгэнүүд гэнэ.

Жэшээнь: -би, -бди, -та, -гүй, -дүй, бэшэ, лэ, аал, алтай, ха, юм, һэн, бэзэ, һай, бэлэй,
-шье, гү, бэ, бэзэ, бэлэй
г.м.

Зүйр үгэнүүд хамаатай үгэнүүдтэеэ сугтаа болон амяараа бэшэгдэдэг.

Дасхал 1

Зүйр үгэнүүдые ологты.

а) руу
б) -шье
в) алтай
г) харин
д) бэлэй


Дасхал 1

Ямар зүйр үгэ урдахи үгэтэеэ суг бэшэгдэдэг бэ?

а) аабза
б) юм
в) гүй
г) ха