10 ЗҮЙР ҮГЭ

10.1 ЗҮЙР ҮГЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Үгэ болон мэдүүлэлнүүдтэ элдэб нэмэри удха оруулдаг туһалагша хэлэлгын хубиие зүйр үгэнүүд гэнэ.

Жэшээнь: -би, -бди, -та, -гүй, -дүй, бэшэ, лэ, аал, алтай, ха, юм, һэн, бэзэ, һай, бэлэй,
-шье, гү, бэ, бэзэ, бэлэй
г.м.

Зүйр үгэнүүд хамаатай үгэнүүдтэеэ сугтаа болон амяараа бэшэгдэдэг.