10.3 ЗҮЙР ҮГЫН ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

  1. Нюурай зүйр үгэнүүд урдахи үгэтэеэ хамта бэшэгдэдэг, тиихэдээ -б, -м, -бди, -мди, -ш,
    -т, -д
    зүйр үгэнүүд аялганаар һүүлтэһэн үгэнүүдтэ залгагдадаг, -би, -ши, -та зүйр үгэнүүдынь хашалган үзэгөөр һүүлтэһэн үгэнүүдтэ залгагдадаг: Би Бататай наадахаб.
  2. Аялганаар һүүлтэһэн үгэдэ -б, -л зүйр үгэнүүдые залгажа, хамта бэшэдэг.

  3. Хашалганаар һүүлтэһэн үгын удаа бэ, лэ зүйр үгэнүүдые тусгаар бэшэдэг: Юундэ һара хиртэдэг бэ? Үхибүүд һургуулидаа ерээл.
  4. -гүй, -дүй, -шье гэһэн зүйр үгэнүүд урда тээхи үгэтэеэ хододоо хамта бэшэгдэдэг: Номгүй хүн һохортол адли, нохойгүй айл дүлиидэл адли. Алирһа жэмэсшье хүсэд эдеэшээдүй байна.
  5. Аялганаар һүүлтэһэн үгын һүүлдэ бшуу, хашалганаар һүүлтэһэн үгын хойно шуу зүйр үгэнүүдые амяарайнь бэшэдэг: Би шамда хэлээ бшууб. Баатар алдуугүй бэшэдэг шуу.