10.4 ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

Хүндэтэ һурагша!

Шалгалтын асуудалай харюуень бэлдэхэдээ, тус номой энэ һэдэбтэ үгтэһэн онол болон хүсэнэгүүдые хаража, мэдэсэеэ шалгагты.

  1. Туһалагша хэлэлгын хубинууд ямар шэнжэнүүдээрээ бэеэ дааһан үгэнүүдһээ илгарнаб?
  2. Юундэ зарим дайбар болон дахуул үгэнүүдые адлидхажа һамарха ябадал дайралданаб, тэдэниие ямар шэнжэнүүдээрнь илгаруулхаб?
  3. Юундэ дахуул үгэнүүдые падежнүүдэй залгалтануудтай адлирхуу үүргэ дүүргэнэ гэнэб?
  4. Юундэ холболто үгэнүүд тоогоор, падежээр болон хамаадалаар хубилдаггүйб?
  5. Юундэ холболто үгэнүүд сэглэлтын тэмдэгүүдээр тусгаарлагданаб?
  6. Зүйр үгэнүүд хэлэлгэ соо ямар үүргэ дүүргэнэб?
  7. Дахуул, холболто болон зүйр үгэнүүд юугээрээ адлиб, юугээрээ ондо ондооб гэжэ сасуулан тайлбарилагты.

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна