2. ХОЛБУУЛАЛ

2.1. ХОЛБУУЛАЛ ТУХАЙ ОЙЛГОСО, ХОЛБУУЛАЛАЙ БАЙГУУЛГА

Ямар нэгэн ойлгомжо тэмдэглэһэн хоёр гү, али хэдэн дүүрээгүй үгүүлбэритэй үгэнүүдэй хабсаралые холбуулал гэнэ.
Жэшээнь: дулаан үдэр, морёор гүйлгэхэ, хүнһөө хурдан, үглөө эртэһээ, һандали дээрэ һуужа.
Холбуулалнууд байгуулгаараа хоёр хубиһаа бүридэнэ: гол болон дулдыданги үгэнүүдһээ. Дулдыданги үгэнь гол үгынгөө урда тээ байжа, гол үгэһөө табигдаһан асуудалда харюусана. Жэшээнь: һонин ном (ямар ном бэ?); эртэ бодоходоо (хэзээ бодоходоо?) г.м.

Дасхал 1

Зүб харюу ологты.

а) Удхаараа холбуулалнууд ойлгомжо тэмдэглэһэн байдаг.
б) Холбуулалнууд нэгэ гү, али хоёр үгэһөө бүридэнэ.
в) Мэдүүлэлнүүд дүүрээгүй удхатай байдаг.


Дасхал 1

Зүб харюу ологты.

а) Удхаараа ямар нэгэн бодол тэмдэглэһэн үгэнүүдэй хабсаралые холбуулал гэнэ.
б) Холбуулалнууд үгүүлбэреэрээ дүүрэһэн удхатай байдаг.
в) Холбуулалнууд гол ба дулдыданги үгэнүүдһээ бүридэнэ.

Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ