2. ХОЛБУУЛАЛ

2.1. ХОЛБУУЛАЛ ТУХАЙ ОЙЛГОСО, ХОЛБУУЛАЛАЙ БАЙГУУЛГА

Ямар нэгэн ойлгомжо тэмдэглэһэн хоёр гү, али хэдэн дүүрээгүй үгүүлбэритэй үгэнүүдэй хабсаралые холбуулал гэнэ.
Жэшээнь: дулаан үдэр, морёор гүйлгэхэ, хүнһөө хурдан, үглөө эртэһээ, һандали дээрэ һуужа.
Холбуулалнууд байгуулгаараа хоёр хубиһаа бүридэнэ: гол болон дулдыданги үгэнүүдһээ. Дулдыданги үгэнь гол үгынгөө урда тээ байжа, гол үгэһөө табигдаһан асуудалда харюусана. Жэшээнь: һонин ном (ямар ном бэ?); эртэ бодоходоо (хэзээ бодоходоо?) г.м.
Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ