2.3. ХОЛБУУЛАЛАЙ ШҮҮЛБЭРИ

1. Тогтомол

 

2. Сүлөө:

а) нэрэ

б) үйлэ

Дасхал 1

Эдэ холбуулалнуудай шүүлбэри хэгты.


1) буряад хэлэн
а) Тогтомол б) Сүлөө: нэрэ в) Сүлөө: үйлэ
2) эртэ бодоод
а) Тогтомол б) Сүлөө: нэрэ в) Сүлөө: үйлэ
3) хатуу зүрхэтэй
а) Тогтомол б) Сүлөө: нэрэ в) Сүлөө: үйлэ
4) урдын сагай
а) Тогтомол б) Сүлөө: нэрэ в) Сүлөө: үйлэ
5) үгэдөө хүрэхэ
а) Тогтомол б) Сүлөө: нэрэ в) Сүлөө: үйлэ
6) ехээр гайхаба
а) Тогтомол б) Сүлөө: нэрэ в) Сүлөө: үйлэ


Дасхал 1

Эдэ холбуулалнуудай шүүлбэри хэгты.


1) богоһын үндэрынь
а) тогтомол б) сүлөө: нэрэ в) сүлөө: үйлэ
2) һэеы үүдэн
а) тогтомол б) сүлөө: нэрэ в) сүлөө: үйлэ
3) элшэеэ сасажа
а) тогтомол б) сүлөө: нэрэ в) сүлөө: үйлэ
4) 1910 ондо
а) тогтомол б) сүлөө: нэрэ в) сүлөө: үйлэ
5) һэрюу оруулхын тула
а) тогтомол б) сүлөө: нэрэ в) сүлөө: үйлэ
6) нойр манаха
а) тогтомол б) сүлөө: нэрэ в) сүлөө: үйлэ
7) ехэ һонин
а) тогтомол б) сүлөө: нэрэ в) сүлөө: үйлэ

Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ