3.2. ДАХУУЛАЛНУУДАЙ БАЙГУУЛГА

Байгуулгаараа дахуулалнууд причастяар болон деепричастяар гаргагдаһан хүтэлэгшэтэй, мүн заримдаа нэрын гү, али хамаанай падеждэ байһан үйлэдэгшэтэй байдаг.

Дахуулалай хүтэлэгшын үйлэ дүүргэһэн нэрын гү, али хамаанай падеждэ байһан үйлэдэгшыень нэрын падеждэ байһан нэрлүүлэгшэһээ илгаруулха хэрэгтэй. Жэшээнь: 1) Машинаар ябаһан хоёр хүн гэнтэ тогтожо, тэдэ кабинаһаа яаран гараба. 2) Машина гэнтэ тогтожо, хоёр хүн кабинаһаа яаран гараба. 3) Хоёр хүн машинаар ябатараа тогтоод, кабинаһаа яаран гараба. 4) Машинын тогтоходо, хоёр хүн кабинаһаа яаран гараба.

Түрүүшын мэдүүлэлдэ хоёр хүн дахуулалай үйлэдэгшэ, тэдэ мэдүүлэлэй нэрлүүлэгшэ. Хоёрдохи мэдүүлэлдэ машина дахуулалай үйлэдэгшэ, хоёр хүн мэдүүлэлэй нэрлүүлэгшэ. Гурбадахи мэдүүлэлдэ хоёр хүн мэдүүлэлэй нэрлүүлэгшэ. Дүрбэдэхи мэдүүлэлдэ машинын дахуулалай үйлэдэгшэ, хоёр хүн мэдүүлэлэй нэрлүүлэгшэ г.м. болоод байна ха юм.
Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ