3. ХАШАЛГАНУУД

3.1. ХАШАЛГАНУУД ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Үгүүлхэдэ аманай хүнды соо элдэб торолтонуудтай ушардаг абяануудые хашалган абяан гэдэг. Хашалган абяанууд дуунайшье, шууяанайшье хабаадалгатайгаар бии болодог.

Дасхал 1

Буряад хэлэндэ хэды гол хашалганууд бииб?

а) 16
б) 17
в) 18


Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо хашалгануудые зөөлэрүүлдэг аялгануудые тааруулан табигты.


номгон — нмгэн наадана — ндэнэ хороо — хор нуур — нр