3. ХАШАЛГАНУУД

3.1. ХАШАЛГАНУУД ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Үгүүлхэдэ аманай хүнды соо элдэб торолтонуудтай ушардаг абяануудые хашалган абяан гэдэг. Хашалган абяанууд дуунайшье, шууяанайшье хабаадалгатайгаар бии болодог.