5.3.2. НЭМЭЛТЭ

Үгын үйлэдэ ямар хабаатай байһыень харуулһан харилсаа тодорхойлжо, хазагай падежнүүдэй асуудалнуудта харюусадаг мэдүүлэлэй юрын гэшүүдые нэмэлтэ гэнэ. Үйлын падежээр гаргагдаһан Хэниие? Юуе? Юу? гэһэн асуудалнуудтай нэмэлтые сэхэ нэмэлтэ гэнэ, харин бусад хазагай падежнүүдэй асуудалнуудта харюусаһанииень хазагай нэмэлтэ гэнэ: Һургуулида һураһанһаа бүри нэтэрүүгээр ажалда һураха хэрэгтэй болобо. (Ц.-Д. Дамдинжапов). Эрхые һуранхаар, бэрхые һура. (О.үгэ).


Нэмэлтэ

а) сэхэ нэмэлтэ

Хэниие? юуе? юу? ямарые? алиниие?

б) хазагай нэмэлтэ

Хэндэ? юундэ? хэнээр? юугээр? хэнтэй? юунтэй? хэнһээ? юунһээ?
Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ