5.3.3. УШАРЛАГША

Үйлын болоһон арга, саг, байра, шалтагаан, зорилго, хэмжээ, болзоо тодорхойлжо, Хайшан гэжэ? Яажа? Хэзээ? Хаана? Юундэ? Яахаяа? Хэр зэргэ? Яабал? г.м. асуудалнуудта харюусаһан мэдүүлэлэй юрын гэшүүниие ушарлагша гэнэ. Жэшээнь: Үглөөгүүр, тэрээнэй арай шамай аяга сай уужа үрдеэд байтарнь, агнуурида гараһан Бата хүрэжэ ерэбэ (Ж.Тумунов). Бидэнэр танда зорюута ерээлди (Ц.-Ж. Жимбиев). Гэр соо ойро зуура шэмээгүй болоно (Ц.-Ж. Жимбиев).


Ушарлагша

а) аргын: хайшан гэжэ? яажа? ямараар? г.м.
б) сагай: хэзээ? хэдыдэ? хэды болотор? г.м.
в) байрын: хаана? хайшаа? хаагуур? г.м.
г) шалтагаанай: юундэ? яахадаа? г.м.
д) зорилгын: яахаяа? ямар зорилгоор? г.м.
е) хэмжээнэй: хэр зэргэ? хэды шэнээн? г.м.
ж) болзоогой: яабал? хайшан гэбэл? г.м.
Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ