5.3.4. МЭДҮҮЛЭЛЭЙ ГЭШҮҮДЭЙ ШҮҮЛБЭРИ

  1. Нэрлүүлэгшэ ямар хэлэлгын хубинуудаар гаргагданаб, ямар заагшануудтайб?
  2. Ямар хэлэгшэ юрын, ямарынь бүридэмэл бэ, эдэ хэлэгшэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гаргагданаб? Бүридэмэл хэлэгшэнүүд ямар холболтонуудтайб?
  3. Элирхэйлэгшэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гаргагданаб? Ямар хабсаргалтанууд бииб? Сэглэлтэнь ямар бэ?
  4. Сэхэ болон хазагай нэмэлтэнүүд ямар илгаатайб, тэдэ ямар хэлэлгын хубяар гаргагданаб?
  5. Ямар долоон ушарлагшанууд бииб, тэдэ ямар асуудалнуудта харюусанаб? Ушарлагшанууд ямар хэлэлгын хубинуудаар гаргагданаб?
  6. Мэдүүлэлэй шухала болон юрын гэшүүдые ямар зурлаануудаар зуража илгадаг бэ?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна

Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ