5.4.2. МЭДҮҮЛЭЛЭЙ НЭГЭ ТҮРЭЛ ГЭШҮҮДЭЙ ШҮҮЛБЭРИ

  1. Нэгэ түрэл гэшүүд удхаараа, түхэлөөрөө, үүргээрээ ямар шэнжэнүүдтэйб гэжэ тайлбарилха.
  2. Юумые нэгэ талаһаань тодорхойлһон нэгэ түрэл гэшүүд юугээрээ илгаатайб?
  3. Юумые олон талаһаань тодорхойлһон нэгэ түрэл гэшүүд юугээрээ илгаатайб?
  4. Нэгэ түрэл гэшүүдые хамтадхаһан үгэнүүд гэжэ юуб, тэдэндэ сэглэлтын тэмдэгүүд яажа табигданаб?
  5. Хоёр, гурба, дүрбэ г.м. тоогой нэрэ хамтадхаһан үгөөр хэрэглэгдэхэдэнь, яажа сэглэлтынь табихаб?
  6. Хоёроороо хошоодлоһон нэгэ түрэл үгэнүүдтэ тусгаарлагдаһан сэглэлтэ табиха гү, али үгы гү?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна

Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ