5.5. МЭДҮҮЛЭЛЭЙ ТОДОДХОҺОН ГЭШҮҮД

Урда тээхи гэшүүнэйнгээ удхые тодорхойлон тайлбарилһан, үгүүлбэреэрээ илгаран, урда тээһээ таһалалаар тусгаарлагдадаг мэдүүлэлэй юрын гэшүүниие тододхоһон гэнэ.
Тододхоһон гэшүүд ехэнхидээ ушарлагшанууд, мүн нэмэлтэ болон элирхэйлэгшэнүүд байжа болодог. Жэшээнь: Үглөөдэр, үдэ багта газаа суглархабди.


1. Элирхэйлэгшэ
2. Нэмэлтэ
3. Ушарлагша
тододхоһон элирхэйлэгшэ
тододхоһон нэмэлтэ
тододхоһон ушарагша

Дасхал 1

Тододхоһон гэшүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй).

а) Бато Дугарович манай физикын багша үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.
б) Рэгзэд абгайгаа золгүй гансааран үлэһэн ахынгаа эхэнэрые хайрлана.
в) Үндэр хаданууд уужам хүндынүүд таляан таланууд холоһоо нэмжыжэ харагдана.


Дасхал 1

Сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты.

Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ